Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้านั้น ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพิ่มทวีขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเกี่ยวและ มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดมั่นในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ นการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th

 


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

E-Mail : pittaya.lin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

E-Mail : kickkujung501@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

E-Mail : khomsee@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

E-Mail : thirawan@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

E-Mail : khetrat_tu@windowslive. com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

E-Mail :

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

E-Mail : lwasana@tu.ac.th ; wasanala@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต

E-Mail : tusivarin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chaiyut8@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chw_pang@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

E-Mail : medteflcu@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

E-Mail : pen_ri@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

E-Mail : Wallop1234@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

E-Mail : olan217@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
 
 
 
อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

E-Mail : bunachor@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก
 
 
 
อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์

E-Mail : wanwanataroonroek@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์
 
 
 
อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : vprasert@tu.ac.th, viralbajra@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์
 
 
 
อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 
 
 
อาจารย์ วราพร แซ่จึง (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : zhouxiuli389389@outlook.co.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วราพร แซ่จึง
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ตารางบรรยาย-ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2564

รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร SI

  • รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Update ห้องเรียน)

ตารางสอบ08. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งจบ

11.แบบประเมินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

แบบประเมินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

ลำดับที่รายวิชาลิงค์ประเมิน
1สส.201  วัฒนธรรมศึกษาhttps://forms.gle/SkZwN1RquQSrih9GA
2สส.202  ทฤษฎีสังคมศาสตร์https://forms.gle/JfrAbd9HFBWadmTW9
3สส.203  เศรษฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการhttps://forms.gle/aegQJprX9bvFuQA87
4สส.204   รัศสาสตร์เพื่อสหวิทยาการhttps://forms.gle/B3qjXNG84rfDcDsv9
5สส.211 กลุ่ม 1  ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์https://forms.gle/NzEtyT3SDJTxBFLJA
6สส.211 กลุ่ม 2  ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์https://forms.gle/cuoLjxf9Te4aPXCH7
7สส.213 กลุ่ม 1  ภาษาจีนเบื้องต้น 1 https://forms.gle/8qyDP5ufvVkwEekw8
8สส.213 กลุ่ม 2  ภาษาจีนเบื้องต้น 1https://forms.gle/18J533Evrr7kpFpr9
9สส.209 กลุ่ม 1  การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์https://forms.gle/mnxHjr2tbXThTKPSA
10สส.209 กลุ่ม 2  การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์https://forms.gle/qXUoxduZ5K2W2vwv9
11สส.209 กลุ่ม 3  การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์https://forms.gle/YP53rufFPEH3Crdh9
12สส.321  กฎหมายระหว่างประเทศhttps://forms.gle/DcPynafbjUPudxJT7
13สส.322  เอเชียในบริบทโลกhttps://forms.gle/dv3mcPWUuXgxPSx69
14สส.324  แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาhttps://forms.gle/WXjenC5ijgp73JJ56
15สส.325  ทุนทางสังคมและวัมฯรรมhttps://forms.gle/A1dnDjfUmm6FVYYDA
16สส.331  ภาษาจีนในชีวิตประจำวันhttps://forms.gle/rTp8nddojgYzWuTV7
17สส.332  การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษาhttps://forms.gle/sPWm8iPmedoYJxCu8
18สส.333  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนhttps://forms.gle/yKzrZbpsayjZ8Haj7
19สส.341  การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/MbbcQz7qSHHTdpmo9
20สส.342  การเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/2JoveVN89Rft4Poi7
21สส.343  การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/4kydwfjiHx4v1w8d7
22สส.351  คติชนสร้างสรรค์https://forms.gle/3ErBXuXMHDPsbYvx6
23สส.352  กลุ่ม องค์กร อละเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนาhttps://forms.gle/JNYp9J4kx2DL9xEo6
24สส.353  การสื่อสารเพื่อการจัดการhttps://forms.gle/wp7YFi7qg8dXBUr89
25สส.361  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทแห่งยุคโลกาภิวัตน์https://forms.gle/P1CrLDYDGwF29tVC7
26สส.362  ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/Hf2NsJzhoLk7T8Mn7
27สส.363  สังคมวิทยาการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/fGXRFpLvttYLQPpt8
28สส.432  การเมืองและนโยบายต่างประเทศของจีนhttps://forms.gle/E4Jpi6fwXjWqfHS89
29สส.433  นิเวศวิทยาปละปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนhttps://forms.gle/wEYtJf8jKxTtJV5t9
30สส.435  สัมมนาประเด็นจีนศึกษาhttps://forms.gle/38CkPkY4VqRmXNkk8
31สส.441  การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/NZSiYzd1RN4FtfhZA
32สส.442  นิเวศวิทยาปละปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/VyRvowFeCT5wKvSu8
33สส.443  จีนโพ้นทะเลในเอชเยตะวันออกเฉียงใต้https://forms.gle/U5av9h224ChbEazH6
34สส.445  สัมมนาประเด็นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาhttps://forms.gle/oqE89nZh9vB7Wpv28
35สส.451  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนhttps://forms.gle/9PVBKiepS6VtA2F28
36สส.452  ชาติพันธุ์ รัฐ และโลกาภิวัตน์https://forms.gle/Z76ydgEhP8rZWrdH7
37สส.453  อุตสาหกรรมวัฒนธรรมhttps://forms.gle/BrBJDX5H81pA34k86
38สส.455  สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมhttps://forms.gle/GJ6rKQSrVTSyzDkC6
39สส.461  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศhttps://forms.gle/8KATxD313RcFRstq8
40สส.462  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/cwP7c8ZCZ9KKsCoJ9
41สส.463  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนhttps://forms.gle/hg7fxzji8JhS7fTf9
42สส.465  สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนhttps://forms.gle/65JqbLQv8qjakTHM9
43สส.371(56) ศิลปะและวรรณกรรมจีน/สส.382(61) ศิลปะจีนhttps://forms.gle/bjEmRt74KF4DTyLw9
44สส.371(61) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในองค์กรhttps://forms.gle/4LgnLpPbruLj6LPY7
45สส.376(56) ศิลปหัตถอุตสาหกรรม/สส.386(61) ศิลปะกับการจัดการhttps://forms.gle/ukHTHFNcYGPjke3x7
46สส.475(56/61) มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร์https://forms.gle/eBqNW1rXE98XDyUM8
47สส.381 (61) เพศสภาวะและเพศวิถีhttps://forms.gle/MxPuCXYjohEVsdQu5
48สส.382(56)/สส.384(61) การพัฒนาทักษะการนำเสนอข้อมูลทางสังคมศาสตร์https://forms.gle/eZCrHUUDwxcauvcPA
49สส.385(56/61) ประเด็นปัจจุบันด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศhttps://forms.gle/rHxG6LrjQSU8ePkU7
50สส.386 (56) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้https://forms.gle/uURNMNHw5L1LPnTu9