Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้านั้น ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพิ่มทวีขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเกี่ยวและ มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดมั่นในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ นการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th

 


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

E-Mail : pittaya.lin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

E-Mail : kickkujung501@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

E-Mail : khomsee@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

E-Mail : thirawan@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

E-Mail : khetrat_tu@windowslive. com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

E-Mail :

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

E-Mail : lwasana@tu.ac.th ; wasanala@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต

E-Mail : tusivarin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chaiyut8@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chw_pang@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

E-Mail : medteflcu@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

E-Mail : pen_ri@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

E-Mail : Wallop1234@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

E-Mail : olan217@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
 
 
 
อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

E-Mail : bunachor@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก
 
 
 
อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์

E-Mail : wanwanataroonroek@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์
 
 
 
อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : vprasert@tu.ac.th, viralbajra@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์
 
 
 
อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 
 
 
อาจารย์ วราพร แซ่จึง (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : zhouxiuli389389@outlook.co.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วราพร แซ่จึง
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ตารางบรรยาย-ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2565

รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร SI

 

 รายชื่อนักศึกษาวิชาสส.209 วิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Update ห้องเรียน)

ตารางสอบ08. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งจบ

11.แบบประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

-