Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้านั้น ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพิ่มทวีขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเกี่ยวและ มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดมั่นในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ นการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

การรับสมัคร รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) จำนวน 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

   2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

   3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

เกณฑ์การรับสมัคร

   1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20 %

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 40 %

   3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 40 %

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   www.lampang.tu.ac.th
   www.ci.tu.ac.th
   www.reg.tu.ac.th

   (รับสมัครออนไลน์ช่วงเดือน มกราคม)


การรับสมัคร รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions) จำนวน 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การรับสมัคร

   1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20 %

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 30 %

   3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 50 %

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลได้ที่

   www.cuas.or.th

   (รับสมัครออนไลน์ เดือนมิถุนายน)


การรับสมัคร รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การรับสมัคร

   1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20 %

   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 40 %

   3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 40 %

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   www.lampang.tu.ac.th
   www.ci.tu.ac.th
   www.reg.tu.ac.th

   (รับสมัครออนไลน์ กรกฎาคม)


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

E-Mail : pittaya.lin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

E-Mail : kickkujung501@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

E-Mail : khomsee@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

E-Mail : thirawan@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

E-Mail : khetrat_tu@windowslive. com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

E-Mail :

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

E-Mail : lwasana@tu.ac.th ; wasanala@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต

E-Mail : tusivarin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chaiyut8@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : chw_pang@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

E-Mail : medteflcu@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

E-Mail : pen_ri@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

E-Mail : Wallop1234@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

E-Mail : olan217@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
 
 
 
อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

E-Mail : bunachor@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก
 
 
 
อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์

E-Mail : wanwanataroonroek@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วรรณวณัช อรุณฤกษ์
 
 
 
อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : vprasert@tu.ac.th, viralbajra@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์
 
 
 
อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 
 
 
อาจารย์ วราพร แซ่จึง (ลาศึกษาต่อ)

E-Mail : zhouxiuli389389@outlook.co.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วราพร แซ่จึง
 
 
 
08. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

09. คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563
10.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา SI ประจำปีการศึกษา 2563