Loading...

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2564

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!!ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศฯ

(9/3/2565) ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่!! ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

 

ประกาศขั้นตอนในการขอเบิกเงินช่วยเหลือนักศึกษา กรณีติดโควิด

ประกาศขั้นตอนในการขอเบิกเงินช่วยเหลือนักศึกษา กรณีติดโควิด

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

               *ข้อมูลระบบ NRIIS หรือการลงทะเบียนนักวิจัย ที่กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nriis@nrct.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611 612 และ 065 349 9372, 065 349 9382
               *ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ที่สำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrctmag@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข 098 335 2409,  098 821 0616, 098 821 0136

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/studentservicetu/photos/a.1418338211562971/4520823637981064

อาจเป็นรูปภาพของ ท้องฟ้า และ ข้อความ

 

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ