Loading...

โครงการวิจัยของคณาจารย์

01. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2561
 • โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ และ อ.ทัชชกร บัวล้อม
 • วิหารเมืองน่านและวิหารเมืองหลวงพระบาง : รูปแบบคติความเชื่อ
  อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวไทลื้อบ้านหนองบัว : การเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่
  อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก
02. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2560
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  อ.ทัชชกร บัวล้อม
 • กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional กับนัยสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมาเลเซียและสิงคโปร์
  อ.ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์
 • การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  อ. ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
03. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2559
 • แม่หญิงป่าไม้ เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม
  อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
 • การศึกษาเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
  ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
 • ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่รอดของคนชายขอบในพื้นที่ริมโขง กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การทะยานขึ้นของจีนในอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
 • ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษรและระดับตีความ
  ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 • การศึกษาและจัดการโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง
  ผศ. ดร. โขมสี มีภักดี
 • แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  อ. สุทราสินี จำปาจี
 • จีนกับยูโกสลาเวียสมัยติโต : อุดมการณ์และการสมานไมตรีในทศวรรษ 1970
  ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
04. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2558
 • ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
  ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
 • วัฒนธรรมการค้าจีน : กรณีศึกษาที่มาของแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตนในการเจรจาทางธุรกิจกับชาวจีน
  อ.ชิตวร วราศิริพงศ์
 • การจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
  อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก และ ผศ.ดร.โขมสี แสนจิตต์
 • ผลกระทบด้านระบบนิเวศและการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ำโขงที่มาจากโครงการโดยรัฐขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : การสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
  ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 • การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด (ไทย)–เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี(พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์, ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, อ.ศิวริน เลิศภูษิต และ อ.ทัชชกร บัวล้อม
 • สำรวจกายวิภาคทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาการแปรสภาพโครงสร้างชน ชั้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในสังคม
  ผศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
05. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2557
 • กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาสหวิทยาการที่มีระดับความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์สูงและต่ำ
  ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 • กระบวนการข้ามรัฐและการขยายอิทธิพลของจีนที่มีผลกระทบต่อชุมชนคนลาวในบ่อเต็น
  อ.ศิวริน เลิศภูษิต
 • สำรวจวาทกรรมและปฏิบัติการของการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือน้ำลึกในดาเวย์ของพม่า
  อ. เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
06. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2556
 • การเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนไทย-จีน
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • ผลของโครงการอบรมเสริมความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ปีที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  อ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล
 • ยุทธศาสตร์การปรับตัวของหมู่บ้านชาติพันธุ์ภายใต้นโยบายการพัฒนาและการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
 • ตราประจำจังหวัด : มุมมองจากสัญวิทยาสู่อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น
  ผศ.ดร.โขมสี แสนจิตต์
 • ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้:กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไทย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
07.ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2555
 • การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
08.ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2554
 • การทำการเกษตรแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรในจังหวัดลำปาง
  อ.เพ็ญศิริ พันพา
09. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2553
 • ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน
  ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
 • ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
  ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
 • ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในประเทศไทย จ.ลำปาง
  รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
 • โม้ง-ลั้ง-ลวง : อัตลักษณ์คนหาปลาบนแม่น้ำโขงและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายหลังการสร้างเขื่อนของจีน ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การค้าชายแดน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า
  รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
10. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2552
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนภาษา แรงจูงใจในการเรียนภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 • ปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทย : สถานภาพองค์ความรู้
  ผศ.ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
11. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2551
 • องค์ความรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพม่า : สภานภาพและนัยยะเชิงทฤษฏี
  อ.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
13. ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2543
 • กำเนิดโทรทัศน์ไทย
  อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์