Loading...

ข่าวทุนวิจัย

01 ทุน Harvard-Yenching Institute เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore (NUS) สำหรับบุคลากรสายอาจารย์

ทุน Harvard-Yenching Institute เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore (NUS) สำหรับบุคลากรสายอาจารย์

รับสมัครบุคลากรสายอาจารย์ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับทุนจาก Harvard-Yenching Institute  ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore (NUS) เป็นเวลา 38 เดือนและทำวิจัยที่ Harvard University เป็นเวลาอีก 10 เดือน โดยมีจำนวน 2 ทุน  

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ใบสมัครและรายละเอียดสามารถ Download ได้จาก QR code ที่อยู่ในประกาศและ poster ที่แนบมาด้วย

รายละเอียด

01 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564


บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
02 CALL FOR CANDIDATES JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM

DEADLINE FOR APPLICATIONS: Sunday October 25th, 2020

รายละเอียด

APPLICATION FORM


ลงประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2563

Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัคร Research fellows เพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับ the nexus of sustainability and peace in the context of global environmental change

NERPS (Network for Education and Research on Peace and Sustainability), Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์รับสมัคร Research fellows เพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับ the nexus of sustainability and peace in the context of global environmental change
ระยะเวลา 2 ปี ใน 4 ด้าน ดังนี้

1. Resources in the context of the nexus (land, water, food, energy, fisheries, minerals, oil and
gas, etc.), both domestic and transboundary types
2. Digital technologies in the context of the nexus in an increasingly digital world (AI, Big
Data, ICT, digital divide)
3. Migration in the context of the nexus (environmental/climate/ disaster/ conflicts, etc.)
4. Governance and institutions, and justice in the context of the nexus (local, national and
international systems)
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
-เงินทุนสูงสุดในการทำโครงการ JPY 5,000,000 ต่อปี
-เงินเดือน
        >Specially Appointed    Professor ระหว่าง  
           JPY 750,000 - 900,000
        >Specially Appointed Associate Professor ระหว่าง
            JPY 600,000 - 850,000
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ

หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2563 นี้
โดยส่งใบสมัครไปที่  nerps@hiroshima-u.ac.jp

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ https://nerps.org/2020/06/11/call-for-applications-open-positions-for-cross-appointed-research-fellows/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ichikaw1@hiroshima-u.ac.jp (Ms. Ichikawa Naho)

กำหนดวันปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดวันปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

         ตามที่ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศเปิดทุนและรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแล้ว นั้น
        เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจ้งกำหนดวันปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาทุนวิจัย
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่
20 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้
        1. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)
        2. หน่วยวิจัย (Research Unit – RU)
        3. ทุนพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
     
หากท่านใดจะประสงค์จะส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาทุนวิจัย  
ขอให้จัดส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดวันดังกล่าว และฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประมาณเดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


ลงประกาศวันที่ 8  กรกฎาคม 2563

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2283
 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2
รับสมัคร Taiwan Fellowship สำหรับอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อทำงานวิจัยระดับสูง ด้าน Social sciences and humanities
กระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ประกาศรับสมัคร Taiwan Fellowship สำหรับอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อทำงานวิจัยระดับสูง ด้าน Social sciences and humanities ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและวิชาการ ในไต้หวัน ระยะเวลา 3 – 12 เดือน  ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
1) ค่าตอบแทนรายเดือน
1. Professors, associate professors, research fellows, or associate research fellows:
 NT$60,000;
2. Assistant professors, assistant research fellows, post-doctoral researchers,
doctoral candidates, doctoral program students NT$50,000.
2) ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
3) ประกันอุบัติเหตุ  

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx หรือ
 https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3440.html


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
.
» แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
» แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
» เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563
.
โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-flagship-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63/
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Form_Full proposal_Flagship63.docx
ประกาศโจทย์ zoonosis_16Jun2020_v7_Final_with logo.pdf

ประกาศโจทย์_Social and humanity frontier_Final_19-06-2563_ with logo.pdf

ที่มา. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญคณะ / หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 โดยงบประมาณดำเนินงานโครงการไม่เกิน 5 แสนเหรียญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และต้องมีประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศเข้าร่วม ทั้งนี้ จะสนับสนุนใน 5 สาขาหลัก ได้แก่

1. ความเชื่อมโยง
2. ศักยภาพการผลิต
3. เศรษฐกิจข้ามพรมแดน
4. ทรัพยากรน้ำ
5. การเกษตรและขจัดความยากจน

รวมถึง สาขาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ สาธารณสุข การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้วยเช่นกัน
 
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 5 พ.ค. 2563 นี้ ทางอีเมล chontichaohec@gmail.com
ศึกษารายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอได้ที่ https://bit.ly/3adPZXW
เปิดรับสมัคร the NAWA Chair Programme – guest professorship in Poland โดย National Agency for Academic Exchange (NAWA) ระยะเวลา 36-48 เดือน

สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร the NAWA Chair Programme – guest professorship in Poland
โดย National Agency for Academic Exchange (NAWA) ระยะเวลา 36-48 เดือน
ทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาศาสตร์ วิจัยในโปแลนด์ ด้าน scientific research on humanities, social and theological sciences in response to current civilization challenges

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563
ศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://nawa.gov.pl/en/scientists/nawa-chair
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ artur.kolodziejczyk@nawa.gov.pl (Artur Kołodziejczyk)