Loading...

ข่าวทุนวิจัย

1.ประกาศทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565
2.แบบฟอร์มกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีงบประมาณ 2565
3.แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประเภทงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565