Loading...

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

01. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

02. วิทยาลัยสหวิทยาการให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier จาก Northern Illinois University (NIU)

03. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน

04. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและแสวงหาความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

05. การจัดการความรู้ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2557