Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์

E-Mail : d.buapradit@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ตารางบรรยาย-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคฤดูร้อน/2564

 

 ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 2/2564

  • ตารางบรรยายวิชาเลือกชั้นปีที่ 3-4 2/64

 ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (Update22/9/2564)

ตารางสอบปลายภาค (Final exam PPE-LP) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (Update12/11/2564)


08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105

13.แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน

๑.      

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/LD9cx8GNi2NyAoeb6

๒.      

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/TEcc774gPrELjXmm9

๓.      

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม

https://forms.gle/49pU68N8GyV4ntaj8

๔.      

มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

(Creativity and Communication)

https://forms.gle/3oAwJeu7pV23tYFZ6

 

๕.      

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ

https://forms.gle/3UDYRtRvGt9bsgGN8

๖.      

มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่

https://forms.gle/MYoqBvNoVQAw1g3H9

๗.      

มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย

https://forms.gle/9eFVd1g2RgsHTPBt5

๘.      

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา

https://forms.gle/G8w3UPnSqMmbur1u5

๙.      

ปก.102 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

https://forms.gle/GT9X5wEPHrjP988Q9

๑๐. 

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

https://forms.gle/AKAHawCk83m5orvt7

๑๑.   

มธ.155 สถิติพื้นฐาน

https://forms.gle/EjMSwTCjMAQr9wY9A

๑๒.   

ปก.200/ปก.201(หลักสูตร57) ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน

https://forms.gle/bd5wJqrZm12fkGQt6

 

๑๓.   

ปก.201/ปก.202 (หลักสูตร57) ปรัชญาสังคมและการเมือง

https://forms.gle/5j8zWaNVvxHiH96f8

๑๔.   

ปก.202/ปก.203 (หลักสูตร57) การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่

https://forms.gle/pUoxfXkbzVxD9U916

๑๕.   

ปก.230/ปก.205 (หลักสูตร57) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 1)

https://forms.gle/iQ9GboCX6Kc3DnYw8

 

๑๖.   

ปก.230/ปก.205 (หลักสูตร57) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 2)

https://forms.gle/3j3iHATSktUQtB8o7

 

๑๗.   

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 1)

https://forms.gle/sbT9mmV9Bbbzaw4n9

๑๘.   

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 2)

https://forms.gle/Cy2Bs5zpuukGtanv8

๑๙.   

มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

https://forms.gle/pJG2LdFTByai1Y9k7

๒๐.   

ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก

https://forms.gle/YathLEyFg2dzhDfx8

๒๑.   

ปก.322 กรอบการเมืองเปรียบเทียบ

https://forms.gle/AqXn41fa1fpCFctA7

๒๒.   

ปก.225/ปก.324 (หลักสูตร57) เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

https://forms.gle/ZDWGs2Vs2ExJUPXt7

๒๓.   

ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน

https://forms.gle/XpuXX1wvCBwWtbGs9

๒๔.   

ปก.348/ปก.346 (หลักสูตร57) ปรัชญากฎหมาย

https://forms.gle/rct6DoYctJEHsRpE6

๒๕.   

ปก.369/ปก.368 (หลักสูตร57) เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

https://forms.gle/j1mcSPKCMg77vrrk7

๒๖.   

ปก.388/ปก.389 (หลักสูตร57) ญี่ปุ่นร่วมสมัย

https://forms.gle/1ZNV5bujv29UDScr6

๒๗.   

ปก.446/ปก.438 (หลักสูตร57) สัมมนาประเด็นทางปรัชญา

https://forms.gle/FPvQ8x5imQDBYMc98

๒๘.   

ปก.447/ปก.439 (หลักสูตร57) กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

https://forms.gle/KNcrJESXBVtZfRnD9

๒๙.   

ปก.547/ปก.449 (หลักสูตร57) การพัฒนาเมืองและชนบท

https://forms.gle/uVrXxoxwVTxtoPif9