Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 

การรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์

E-Mail : d.buapradit@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน 2/2563 ตารางบรรยาย-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2563

 

ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 2/2563

  • ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) -

 

 
 

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563

08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

10. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา PPE LAMPANG 2563
11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2563

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105

12. คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563
13.แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน

1.       

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/81DqdxcpQ8k6LCcE9

2.       

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/bV49vGrSz2mb6h87A

3.       

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม

https://forms.gle/Kdv959fJWKQQqnka7

4.       

มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

(Creativity and Communication)

https://forms.gle/he2vwy1t56Ezujkv7

 

5.       

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ

https://forms.gle/ELYxcGrppc2G9E956

6.       

มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่

https://forms.gle/1mA5wmmEtERC4Rv2A

7.       

มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย

https://forms.gle/4GAnKGMRtQ7rmc8W7

8.       

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา

https://forms.gle/XubmfLage32sh57n7

9.       

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

https://forms.gle/i5kxcSoVb2buDSG77

10.   

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

https://forms.gle/umpoyt3f47BhRSxm8

11.   

มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

https://forms.gle/kRryXQ52ZkKN234D6

12.    

มธ.155 สถิติพื้นฐาน

https://forms.gle/WasbUgYTuQjh2fXy7

13.    

ปก.200/ปก.201(หลักสูตร57) ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน

https://forms.gle/iEcYzP2sZoMdT9f77

 

14.    

ปก.201/ปก.202 (หลักสูตร57) ปรัชญาสังคมและการเมือง

https://forms.gle/rZRWWxmBzwXpAqYE7

15.    

ปก.202/ปก.203 (หลักสูตร57) การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่

https://forms.gle/U2fFYtRpe8dfMWKKA

16.    

ปก.230/ปก.205 (หลักสูตร57) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 1)

https://forms.gle/d4XUsQ3mifcW81i57

 

17.    

ปก.230/ปก.205 (หลักสูตร57) การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 2)

https://forms.gle/xdVgr9G1t5feZPor5

18.    

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 1)

https://forms.gle/2XKDm2djnqozcX9Z9

19.    

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 2)

https://forms.gle/9JqB1XHkU6kWmiCx6

20.    

ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก

https://forms.gle/fT81kLVH1gH3fv5s7

21.    

ปก.323 กรอบการเมืองเปรียบเทียบ

https://forms.gle/FdtEXQido71k4Tgg7

22.    

ปก.225/ปก.324 (หลักสูตร57) เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

https://forms.gle/iKJKM9mbtGntd2mP7

23.    

ปก.348/ปก.346 (หลักสูตร57) ปรัชญากฎหมาย

https://forms.gle/7Qy6qK7U6iejjfGg8

24.    

ปก.367/ปก.359 (หลักสูตร57) หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

https://forms.gle/NmENbeC6wxDTTGRk6

 

25.    

ปก.398/ปก.399 (หลักสูตร57) เศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ

https://forms.gle/8AJNnTdhTkKKR6596

26.    

ปก.369/ปก.368 (หลักสูตร57) เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

https://forms.gle/BoEcPjx4sX7xkxgp8

27.    

ปก.387/ปก.388 (หลักสูตร57) จีนร่วมสมัย

https://forms.gle/HJ7aQwe72UCTys7S6

28.    

ปก.388/ปก.389 (หลักสูตร57) ญี่ปุ่นร่วมสมัย

https://forms.gle/hBk891jBHjvfhUkKA

29.    

ปก.446/ปก.438 (หลักสูตร57) สัมมนาประเด็นทางปรัชญา

https://forms.gle/KxhQzVP1tvcDisWd8

30.    

ปก.447/ปก.439 (หลักสูตร57) กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

https://forms.gle/7JfTCWZxHAzyAMkg8

 

31.    

ปก.459/ปก.458 (หลักสูตร57) สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาการ

https://forms.gle/DqGp4GKBvibFifTF8

32.    

ปก.468/ปก.467 (หลักสูตร57) สัมมนาประเด็นสำคัญระดับโลก

https://forms.gle/h5Pz3TFXW9YfW8T19

33.    

ปก.547/ปก.449 (หลักสูตร57) การพัฒนาเมืองและชนบท

https://forms.gle/5JSSNFuhPjoMp8cX7