Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

การรับสมัคร รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) จำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

   2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

   3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

   4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

   **ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2559 หรือ ของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

เกณฑ์การรับสมัคร

   พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลาง

   1. GPA 2.50
   2. O-NET
   3. GAT, PAT (PAT 1 หรือ PAT 7)
   4. สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   www.lampang.tu.ac.th
   www.ci.tu.ac.th
   www.reg.tu.ac.th

   (รับสมัครช่วงเดือน พฤษภาคม)


การรับสมัคร รอบที่ 4 (Admissions) จำนวน 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

   2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

   3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

   4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และ ผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

เกณฑ์การรับสมัคร

   พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก

   1. GPAX ร้อยละ 20
   2. O-NET ร้อยละ 30
   3. GAT ร้อยละ 30
   4. PAT(PAT 1 หรือ PAT 7)ร้อยละ 20
     - พื้นฐานวิทยาศาสตร์
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาเยอรมัน)
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาจีน)
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาอาหรับ)
     - พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาบาลี)

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลได้ที่

   www.cuas.or.th

   (รับสมัครออนไลน์ เดือนมิถุนายน)


การรับสมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

   2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

   3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

   4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปะศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

   **ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2559 หรือ ของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

เกณฑ์การรับสมัคร

   พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลาง

   1. GPA 2.50
   2. O-NET
   3. GAT, PAT (PAT 1 หรือ PAT 7)
   4. สอบสัมภาษณ์

   **ถ้าหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ลำปาง) รับนักศึกษาได้ครบ 80 คน ในรอบที่ 3 และ 4 แล้วจะไม่เปิดรับรอบที่ 5

การรับสมัคร

   ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   www.lampang.tu.ac.th
   www.ci.tu.ac.th
   www.reg.tu.ac.th

   (รับสมัครช่วงเดือน กรกฎาคม)


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์

E-Mail : d.buapradit@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
 
 
 
08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

10. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา PPE LAMPANG 2563
11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2563

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105

12. คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563