Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์

E-Mail : d.buapradit@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตารางบรรยาย-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคฤดูร้อน/2563

 

 ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (Update22/9/2564)

ตารางสอบกลางภาค (Midterm exam PPE-LP) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (Update22/9/2564)


08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105

13.แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน

1.        

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน

https://forms.gle/17wW9qwNpUgdXsCE6

2.        

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/YxkP4xp6rzpptqBo7

3.        

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/NxUcDysz19jPoCu2A

4.        

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/DYwr9Lu6paJQRRU78

5.        

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/DS23VFAJhqoWTmHo8

6.        

มธ.100 ผลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา กลุ่ม 1-2

https://forms.gle/hB3sXyBv3ngpD8w6A

7.        

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง

https://forms.gle/QHsrdCZRAiMsF2ER9

8.        

ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน

https://forms.gle/P2uh6Z7NkTmuTGCp9

9.        

ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่

https://forms.gle/nkRfyds1kgjVh97k9

10.    

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/VDZDqmsed8EZ51XE6

 

11.    

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/KTT7RNDzMcBryDvQ8

 

12.    

ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 กลุ่มที่ 1 และ 2

https://forms.gle/oRnNFuT7FCrB6CoB7

13.    

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น

https://forms.gle/jPem7AEePfvGgpoM6

14.    

ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล

https://forms.gle/fYeqghsMfZH7beB4A

15.    

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

https://forms.gle/bzh5x8SZarccahhq6

16.    

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย

https://forms.gle/2wSGYs9PmU3yTdrH8

17.    

ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง

https://forms.gle/EHiTzP4xi3sZaPjX9

18.    

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์

https://forms.gle/YsYh1aaDCqqMhCLz6

19.    

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก

https://forms.gle/4yyY4ZBCdpQCmZJM9

20.    

ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น

https://forms.gle/eWgjnRsry2rru7ZZ8

21.    

ปก.324 การเมืองโลก

https://forms.gle/mRAhAS27tcu9BFbp7

22.    

ปก.325 สิทธิมนุษยชน

https://forms.gle/bKnM2yokiUSt2WeRA

23.    

ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน

https://forms.gle/LF3cuuQX7ykj36hB7

24.    

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

https://forms.gle/sSx3WdZjc9gCinor9

25.    

ปก. 346/ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ

https://forms.gle/mk62w5VBPPwKjr3C8

26.    

ปก.386/ปก.387 ศิลปะกับสังคม

https://forms.gle/MmQwr9fXjn3DJoSF7

27.    

ปก.396/ปก.397 อาเซียนศึกษา

https://forms.gle/ymAYyGix45EGocwd7

28.    

ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

https://forms.gle/cCasK8CYkDT1sppg8