Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th


04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ตารางบรรยาย ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2565

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร PPE ศูนย์ลำปาง

 

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคฤดูร้อน/2564

 

 ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 1/2565 NEW!!

 ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งจบการศึกษา

11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2565 New!!

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2565 New!!

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 นักศึกษารหัส 65

13.แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 แบบประเมินการสอนออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน

1.        

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน

https://forms.gle/5uCwHoCxRvuizqrTA

2.        

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

https://forms.gle/nFTJPWHGh1M1kNS47

3.        

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/vYLr3jjkjFCfb2a58

4.        

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/DN3hNmKeZ7okyYsL7

5.        

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา กลุ่ม 1

https://forms.gle/2y25WN2pTh3xyPHh7

6.        

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา กลุ่ม 2

https://forms.gle/mtjdhZBKYZ2TCZNP7

7.        

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง

https://forms.gle/syYxfd8EUeon49X18

8.        

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

https://forms.gle/r9kWP7wP5Xq7jawa9

9.        

ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่

https://forms.gle/hDb1eLr8R8Aga4JG7

10.    

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/pJL1d5faB97T1VoP6

11.    

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/H3kDuKcnoKKRTHEt9

12.    

ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 กลุ่มที่ 1

https://forms.gle/Po8NtKSwZMFTo79o7

13.    

ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2 กลุ่มที่ 2

https://forms.gle/eBWvhUuAx4qyMCot5

14.    

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น

https://forms.gle/xQ4vZjBenRQpaz767

15.    

ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล

https://forms.gle/cFYvpNC85VBu6AZ99

16.    

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

https://forms.gle/TFDZZBz5RLmAG97B6

17.    

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย

https://forms.gle/yrS9w1iQe3Wswr6n8

18.    

ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง

https://forms.gle/ZAJJhxayPW2HDM1e6

19.    

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์

https://forms.gle/uq89hT3R772L27zKA

20.    

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก

https://forms.gle/Rt49sN1nQaL8KUVL8

21.    

ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น

https://forms.gle/MCRxNuNePmJMqZ9d8

22.    

ปก.324 การเมืองโลก

https://forms.gle/VgEWSY6SF7sA3dHG6

23.    

ปก.325 สิทธิมนุษยชน

https://forms.gle/Zf56WMzVwB5h8U9b7

24.    

ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน

https://forms.gle/2uPW1dc659CYCjgP8

25.    

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

https://forms.gle/Drpwuc6UiuEy2EYb7

26.    

ปก.386/ปก.387 ศิลปะกับสังคม

https://forms.gle/YSxymJi2jNPrUyg37

27.    

ปก.396/ปก.397 อาเซียนศึกษา

https://forms.gle/2GF4b3p1hqRwZXXa6

28.    

ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ

https://forms.gle/4JwNavGhNgzai84d6

29.    

ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ

https://forms.gle/fyG7AoQWuCrLnjScA