Loading...

1. ความเป็นมาของหลักสูตร

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (พ.ศ.2561) โดยวิทยาลัยสหวิทยาการมีแนวความคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์และนโยบายพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตรนานาชาติดังกล่าว เนื้อหาสาระจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ “ปรัชญา การเมือง และเศรษศาสตร์ในบริบทอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับสมญาว่าเป็น “ศตวรรษแห่งเอเชีย (Asian Century)” และเพื่อรองรับนักศึกษาจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นที่มีความสนใจหลักสูตรการศึกษานานาชาติทางด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ที่เน้นบูรณาการสังคมศาสตร์กับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ทางสังคมภายใต้บริบท Asian Century


2. รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

   1) วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   2) วิชาเฉพาะ (Concentration) ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

      2.1) วิชาแกน (Major) ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

         2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Course) 27 หน่วยกิต

         2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Course) 30 หน่วยกิต

         2.1.3) ภาคนิพนธ์และฝึกปฏิบัติ (Thesis and Internship) 9 หน่วยกิต

      2.2) กลุ่มวิชาโท (Minor) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

      นักศึกษาจะต้องออกแบบกลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร หรือ เลือกกลุ่มวิชาโท นอกหลักสูตร จำนวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี้

         2.2.1) กลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร

         - กลุ่มวิชาโทปรัชญายุคสมัยใหม่ (Modern Philosophy)

         - กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก (Public Policy and Global Politics)

         - กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาการพัฒนา (Economics and Development Studies)

         2.2.2) กลุ่มวิชาโทภายนอกหลักสูตร

         - กลุ่มวิชาโทของหลักสูตรนานาชาติอื่นในระดับปริญญาตรีภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         - กลุ่มวิชาโทอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

   3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


เส้นทางอาชีพในอนาคต

   หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงสามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น

   นักพัฒนาสังคม

   นักการเมือง

   ปลัดอำเภอ

   นักวิชาการศึกษา

   นักการทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ

   เจ้าหน้าที่บุคคล

   ผู้สื่อข่าว

   นักธุรกิจ

   เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอื่นๆ

   นักวิชาการและนักวิจัย


ค่าเล่าเรียน

   ประมาณ 69,000 บาทต่อภาคการศึกษา หรือ 483,000 บาทตลอดหลักสูตร


ทุนการศึกษา

   มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรจะประกาศแจ้งนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์มา


 
3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

Admission Details in English 

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2565

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลสอบอื่น ๆ ตามแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาของ มธ.

 

รอบ Inter Portfolio 1 (5 ที่นั่ง) : 1 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

สมัครทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม: https://tiny.cc/PPEinterTUport1

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
 • TU-GET 400 คะแนน / IELTS 4.5 คะแนน / TOEFL (paper-based) 400 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 32 คะแนน 
 • Portfolio 
 • คุณสมบัติอื่นๆ ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในด้าน กีฬา วิชาการ ความเป็นผู้นำ และ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

** กรณีที่ผู้สมัครคะแนนสอบขั้นต่ำไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET 500 คะแนน/IELTS 6.0 คะแนน/TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOEFL (internet-based) 61 คะแนน) ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านภาษาที่จัดโดยหลักสูตรฯ **

 

รอบ Inter Portfolio 2 (30 ที่นั่ง) : 14 มกราคม – 15 มีนาคม 2565

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
 • TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 61 คะแนน
 • คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
 • คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
 • หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน

** การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT สูงสุด **

รอบ TCAS 3 Admission (10 ที่นั่ง) : 2 – 10 พฤษภาคม 2565

 • ผลการสอบวิชาสามัญ (ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 • ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ติดตามรายละเอียดผ่านระบบทปอ.

รอบ Inter Program Admission 2 (5 ที่นั่ง) : 25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
 • TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOEFL (internet-based) 61 คะแนน

และ

 • คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
 • คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
 • หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน
 • คะแนนสอบวิชาสามัญ (ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 • คะแนนสอบ GAT + PAT1 หรือ PAT7 ที่ดีที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการสมัคร 

รอบ Inter Portfolio 1
1. สมัครในระบบออนไลน์ ทางแบบฟอร์ม https://tiny.cc/PPEinterTUport1
2. กรอกใบสมัคร อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับการส่งใบสมัครในระบบ
   1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport 1 ฉบับ
   2) สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 1 ฉบับ
   3) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ
   4) สำเนาใบแสดงผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
        4.1 ผลสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
        4.2 ผลสอบการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
   5) หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร
   6) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
        Portfolio รวมไม่เกิน 10 หน้า ประกอบไปด้วย
        หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
        หน้า 2 สรุปประวัติการศึกษาอย่างย่อและสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ
        หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose)
        หน้า 4-10 กิจกรรมหรือผลงานด้านด้านกีฬา วิชาการ ความเป็นผู้นำ หรือการบำเพ็ญประโยชนืเพื่อสังคม โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรม   หรือหนังสือรับรองผลงาน

กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวและเรียงตามลำดับด้านบนในรูปแบบ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
ขอให้ผู้สมัครจัดหน้าโดยให้ภาพเกียรติบัตร หรือรูปภาพประกอบต่างๆให้เห็นได้ชัด

3. ชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท โดยโอนเข้า
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 905-0-09452-4
ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. (PPE Inter)

4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

E-Mail :  tatcsu@staff.tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
 website :  https://sites.google.com/view/dr-tatchalerm-tu/
 
 
อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

E-Mail : Chaowanview@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ
 
 
 
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม

E-Mail : mtansoo@staff.tu.ac.th; main.tan.soo@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
 
 
 
อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

E-Mail : phanomkorn.y@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ พนมกร โยทะสอน
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 1
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการต่อไปนี้
1. ผู้ผ่านการคัตเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบบริหารจัตการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing house)
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ student.mytcas.com
2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโตยการชำระต่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า จำนวนเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 โตยส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail:
ppe.tu.international@gmail.com และขอสงวนสิทธิ์ไม่ตื่นเงินค่ธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใต ๆ
3. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดประกาศ: http://tiny.cc/candiport1

Announcement of Successful Candidates Inter Portfolio 1
7-8 Feb Confirm your seat at student.mytcas.com
16-18 Feb Confirmation fee payment.
21 Feb Final confirmed candidate list released.

รับสมัครรอบ Inter Portfolio 2 (14 มกราคม – 15 มีนาคม 2565)

รอบ Inter Portfolio 2 (30 ที่นั่ง) : 14 มกราคม – 15 มีนาคม 2565

สมัครทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม: http://tiny.cc/PPEinterTUport2
- คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 61 คะแนน
- คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน
** การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT สูงสุด **

Inter Portfolio 2

1. Apply online using this form: http://tiny.cc/PPEinterTUport2
2. Fill in the application form. Upload the documents and payment slip in the form.
1) One copy of Identification card or passport
2) One copy of official high school certification or high school equivalency diploma e.g. GED and IB Diploma
3) One copy of high school transcript
4) Copy of test scores. Online SAT Score report is accepted.
5) Bank receipt of application fee payment
All files must be merged into one PDF file arranged by number with a maximum size of 10 MB.
3. Application fee is to be paid to 1,000 Baht.
Bangkok Bank
Account no.: 905-0-09452-4
Account name: วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. (PPE Inter)

The application will be considered complete once the bank slip is received within 3 days since the application date.