Loading...

1. ความเป็นมาของหลักสูตร

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (พ.ศ.2561) โดยวิทยาลัยสหวิทยาการมีแนวความคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์และนโยบายพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตรนานาชาติดังกล่าว เนื้อหาสาระจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ “ปรัชญา การเมือง และเศรษศาสตร์ในบริบทอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับสมญาว่าเป็น “ศตวรรษแห่งเอเชีย (Asian Century)” และเพื่อรองรับนักศึกษาจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นที่มีความสนใจหลักสูตรการศึกษานานาชาติทางด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ที่เน้นบูรณาการสังคมศาสตร์กับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ทางสังคมภายใต้บริบท Asian Century


2. รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

   1) วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   2) วิชาเฉพาะ (Concentration) ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

      2.1) วิชาแกน (Major) ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

         2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Course) 27 หน่วยกิต

         2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Course) 30 หน่วยกิต

         2.1.3) ภาคนิพนธ์และฝึกปฏิบัติ (Thesis and Internship) 9 หน่วยกิต

      2.2) กลุ่มวิชาโท (Minor) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

      นักศึกษาจะต้องออกแบบกลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร หรือ เลือกกลุ่มวิชาโท นอกหลักสูตร จำนวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี้

         2.2.1) กลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร

         - กลุ่มวิชาโทปรัชญายุคสมัยใหม่ (Modern Philosophy)

         - กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก (Public Policy and Global Politics)

         - กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาการพัฒนา (Economics and Development Studies)

         2.2.2) กลุ่มวิชาโทภายนอกหลักสูตร

         - กลุ่มวิชาโทของหลักสูตรนานาชาติอื่นในระดับปริญญาตรีภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         - กลุ่มวิชาโทอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

   3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


เส้นทางอาชีพในอนาคต

   หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงสามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น

   นักพัฒนาสังคม

   นักการเมือง

   ปลัดอำเภอ

   นักวิชาการศึกษา

   นักการทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ

   เจ้าหน้าที่บุคคล

   ผู้สื่อข่าว

   นักธุรกิจ

   เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอื่นๆ

   นักวิชาการและนักวิจัย


ค่าเล่าเรียน

   ประมาณ 69,000 บาทต่อภาคการศึกษา หรือ 483,000 บาทตลอดหลักสูตร


ทุนการศึกษา

   มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรจะประกาศแจ้งนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์มา


3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลสอบอื่น ๆ ตามแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาของ มธ.

รอบ Inter Portfolio 1 (5 ที่นั่ง) : ธันวาคม 2563

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
  - TU-GET 400 คะแนน / IELTS 4.5 คะแนน / TOEFL (paper-based) 400 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 32 คะแนน
 • พอร์ตฟอลิโอ
  - คุณสมบัติอื่นๆ ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในด้าน กีฬา วิชาการ ความเป็นผู้นำ และ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

** หากผู้สมัครมีคะแนนสอบขั้นต่ำไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าศีกษาหลักสูตรนานาชาติของ มธ. (TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 61 คะแนน) ผู้สมัครต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(TU-GET 550 คะแนน /  IELTS 6.5 คะแนน / TOEFL (paper-based) 550 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 79 คะแนน) **

รอบ Inter Portfolio 2 (35 ที่นั่ง) : มีนาคม 2564

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
  - TU-GET 550 คะแนน / IELTS 6.5 คะแนน / TOEFL (paper-based) 550 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 79 คะแนน
 • คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้
  - คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
  - คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
  - หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน

** การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT สูงสุด **

รอบ Admission 1 (4 ที่นั่ง) : พฤษภาคม 2564

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
  - O-NET 69 คะแนน (ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ) เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าศีกษาหลักสูตรนานาชาติของ มธ.
 • O-NET + PAT1/PAT7

รอบ Admission 2 (6 ที่นั่ง) : มิถุนายน 2564

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
  -  O-NET 69 คะแนน  เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าศีกษาหลักสูตรนานาชาติของ มธ. TU-GET 500 คะแนน
 • รับสมัครตามระบบ TCAS สำหรับผู้สมัคร
  - กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  - กลุ่มพื้นฐานศิลปศาสตร์  3 ที่นั่ง
  - GAT + PAT1/PAT7 (ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)

 

 

 

 
 
4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

E-Mail :  tatcsu@staff.tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
 website :  https://sites.google.com/view/dr-tatchalerm-tu/
 
 
อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

E-Mail : Chaowanview@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ
 
 
 
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม

E-Mail : mtansoo@staff.tu.ac.th; main.tan.soo@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
 
 
 
อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

E-Mail : phanomkorn.y@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ พนมกร โยทะสอน
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ INTER PROGRAM – PORTFOLIO 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบInter Program – Portfolio 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) รอบ INTER PORTFOLIO 1

รายละเอียดการรับสมัครรอบ Inter Portfolio 2 (รับสมัคร 10 มกราคม - 26 มีนาคม2564)
รายละเอียดการรับสมัครรอบ รอบ TCAS 3 Admission 1 และ 2 (รับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564)