Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอนุญาตให้นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หรือขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนออกไปได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการขอขยายเวลาผ่อนผันได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันแล้วและมีกำหนดเวลาชำระสิ้นสุดภายเทอม 2/2562 สามารถขอขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่ไม่เคยขอผ่อนผันและขอคืนสภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่ไม่เคยขอผ่อนผันและถูกถอนชื่อแล้ว ให้ชำระค่าคืนสภาพนักศึกษา ป. ตรี 300 บาท (โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 050-2-34978-0 และแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบการขอคืนสภาพที่คณะ) ภายใน 12 เมษายน 2563 พร้อมทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

          นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสามารถดำเนินการขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หรือขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ เจ้าหน้าที่โครงการ/หลักสูตร/คณะที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อยื่นเรื่องต่อคณบดีในการขออนุมัติการผ่อนผัน (โดยคณะจะสรุปรายชื่อส่งสำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อดำเนินการบันทึกระบบทะเบียนภายในวันที่ 24 เม.ย. พ.ศ. 2563) และขอให้คณะดำเนินการให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน/ขยายเวลาการผ่อนผันนี้สามารถเข้าสอบปลายภาค 2/2562 ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tu.ac.th/thammasat-tuition-extension

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

ขอเชิญร่วมฟังการเเถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการขอเชิญร่วมฟังการเเถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
วัน : ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา : 10.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้น 1 มธ.ท่าพระจันทร์
และ ห้อง 7501 อาคารบุญชูปณิธาน มธ.ศูนย์ลำปาง
โดยระบบ Microsoft Teams

 

ขอเเสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาช่องทางติดต่อ วิทยาลัยสหวิทยาการ ในช่วง COVID-19

บทความรักษาการในคำแหน่งคณบดีใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaborationบทความรักษาการคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
ใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration


รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) หลักสูตร PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) หลักสูตร PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิก ดาวน์โหลดแบบ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ PDF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ PDF

 

ให้ “ผู้ผ่านการคัดเลือก” ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทาง www.ci.tu.ac.th และบอร์ดหน้าห้องสำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2.ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยดำเนินการดังนี้

2.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่ www.ci.tu.ac.th

2.2 สแกนส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2563

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์) วันที่ 26 มิถุนายน 2563

          ทาง www.ci.tu.ac.th และบอร์ดหน้าห้องสำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          งานบริการการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร. 054-237999 ต่อ 5337, 5338  หรือ 085-6948037 (ในเวลาทำการ จ - ศ 9.00-16.30 น.) และช่องทางออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก ข้อมูลการติดต่อ (สำหรับบุคคลภายนอก) ดังนี้

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL https://lin.ee/oIUeVhS 

 

 

รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คลิก!! เพื่อดาวโหลดรายชื่อวิชาที่เปิดสอน (PDF)

หลักสูตร PPE ภาษาไทย vs หลักสูตร PPE นานาชาติ ?

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ci.tu.ac.th/journal

แบบประเมินการสอนออนไลน์ PPE (Lampang) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 
ลำดับรายวิชาลิงค์แบบประเมินสอน
 
1มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืนhttps://forms.gle/17wW9qwNpUgdXsCE6
2มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มที่ 1https://forms.gle/YxkP4xp6rzpptqBo7
3มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มที่ 2https://forms.gle/NxUcDysz19jPoCu2A
4มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1https://forms.gle/DYwr9Lu6paJQRRU78
5มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารhttps://forms.gle/TMSMVV6DZiBWNPTp7
6ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองhttps://forms.gle/QHsrdCZRAiMsF2ER9
7ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐานhttps://forms.gle/P2uh6Z7NkTmuTGCp9
8ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่https://forms.gle/nkRfyds1kgjVh97k9
9ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2https://forms.gle/oRnNFuT7FCrB6CoB7
10ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้นhttps://forms.gle/jPem7AEePfvGgpoM6
11ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลhttps://forms.gle/fYeqghsMfZH7beB4A
12ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองhttps://forms.gle/bzh5x8SZarccahhq6
13ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยhttps://forms.gle/2wSGYs9PmU3yTdrH8
14ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลางhttps://forms.gle/EHiTzP4xi3sZaPjX9
15ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์https://forms.gle/YsYh1aaDCqqMhCLz6
16ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออกhttps://forms.gle/4yyY4ZBCdpQCmZJM9
17ปก.323 การเมืองโลกhttps://forms.gle/4xcBiCsgWP3vgeEj9
18ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบันhttps://forms.gle/bKnM2yokiUSt2WeRA
19ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้นhttps://forms.gle/SJBZRSefHsBwGsfg8
20ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะhttps://forms.gle/Nn3ao56ZKi9UACmx6
21ปก.357 นโยบายสาธารณะhttps://forms.gle/bxwHSnmzhNo48Tuz5
22ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การhttps://forms.gle/fxKCjh1VknVwKdgr7
23ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้นhttps://forms.gle/yuLfrcqquBT6FzAy8
24ปก.387 ศิลปะกับสังคมhttps://forms.gle/MmQwr9fXjn3DJoSF7
25ปก.397 อาเซียนศึกษาhttps://forms.gle/ymAYyGix45EGocwd7
26ปก.479 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงินhttps://forms.gle/eKpR7gRihD8mF39SA
แบบประเมินการสอนออนไลน์ SI (LAMPANG) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 
ลำดับวิชา ปี 2ลิงค์แบบประเมินสอน
 
1สส.204 รัฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการhttps://forms.gle/np3kTa78dL71Bh3e8
2สส.205 การบริหารธุรกิจเพื่อสหวิทยาการhttps://forms.gle/scjbpGvv57EWkc62A
3สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นhttps://forms.gle/VYsT8jKjSve7DcHN6
4สส.208 กลุ่ม 1https://forms.gle/PyPxhQgQ1xVC9iYW9
5สส.208 กลุ่ม 2https://forms.gle/DtqfRDGWm5ozCtuz5
6สส.212 กลุ่ม 1https://forms.gle/KbdYaFVtLhwHMjkB6
7สส.212 กลุ่ม 2https://forms.gle/sJReGKeokNPr8ZJH6
8สส.214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2https://forms.gle/YRsSfGAcFZJeMEnY6
9สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศhttps://forms.gle/Dt6Gts39zZNiiAAZ6
10สส.326 การบริหารองค์กรhttps://forms.gle/dgThLi1yRWbCexaA8
11สส.332 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาจีนhttps://forms.gle/vtt5dwCn7146PpB19
12สส.334 เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจีนhttps://forms.gle/rtWDj55Gn3avm1xP6
13สส.335 สังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยhttps://forms.gle/uQCPYptp6eQe2xGq5
14สส.341 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/HQYzYygQwkEL6U266
15สส.345 วัฒนธรรมและสังคมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://forms.gle/4DgYkn2Uhnjszcka9
16สส.353 ล้านนาศึกษาhttps://forms.gle/2s9qTudSoX9EFMNm7
17สส.354 การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมhttps://forms.gle/cKgUcErySWJaJSFT9
18สส.362 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวhttps://forms.gle/tnPjPe4mD9ExZEfe8
19สส.364 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/Ga6QdAChDLmDXesz7
20สส.365 สังคมวิทยาการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/Wzq4vnpvr8xG4uPo9
21สส.431 กฎหมายและวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจในจีนhttps://forms.gle/6WEt6tpF7ys6oMXg6
22สส.434 การค้าและการลงทุนจีนhttps://forms.gle/4f9FfPHcxZiCx2Xb6
23สส.444 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์https://forms.gle/RREyfpDDvyhZDvTY8
24สส.454 พิพิธภัณฑ์ศึกษาhttps://forms.gle/6cacrSNbYthvdyeo9
25สส.464 นโยบายและแผนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนhttps://forms.gle/hTwjQkL729C7xxuV9
26สส.375(56/61) ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่นhttps://forms.gle/5vuu7eHiwuuxqkNi9
27สส.377(56) ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว /สส.377(61) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวhttps://forms.gle/v4VrbLwJZopdy7Vr8
28สส.378(56)/สส.477(61) หลักนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวhttps://forms.gle/UwJJ5ZQHvnh926go8
29สส.472(56) ภาษาจีนสำหรับการประกอบอาชีพ/สส.372(61) ภาษาจีนเพื่อการสมัครงานhttps://forms.gle/m4qcHva3ujEuehwq9
30สส.473(56) การเคลื่อนย้ายและการข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้https://forms.gle/sUMHpqWqGmAGeQmE8
31สส.476(56) หลักการสื่อสารต่างวัฒนธรรม/สส.376(61) หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมhttps://forms.gle/WWjHYHPi4bdSo9tu9
32สส.478(56) การท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่นhttps://forms.gle/n2vPko8eq2gb8Dcx6
33สส.381(56)/สส.383(61) ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพhttps://forms.gle/ZExfPDGwYrV8WCNU8
34สส.383(56)/สส.388(61) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมhttps://forms.gle/uk5aW1AwQ8WcUiQq6
35สส.386(56) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้https://forms.gle/4SukQNA8pZ9T6gEF6
36สส.387(61) สวัสดิการสังคมศึกษาhttps://forms.gle/qYxgaV9qmpLH4Y9e8