Loading...

1. ความเป็นมาของหลักสูตร

     หลักสูตรสตรีศึกษาในระดับปริญญาโท เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (ส.บ.อ.) และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ที่เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาสตรีศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรดังกล่าวในมหาวิทยาลัยใดเลย ประกอบกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรีและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงและสลับซ้บข้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการยกร่างหลักสูตรควบคู่กันไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เช่น การจัดประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาและการจัดทำวารสารวิชาการด้านสตรีศึกษา

     สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยอยู่ในรูปแบบโครงการพิเศษ ตามระเบียบโครงการบริหารสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเริ่มต้นเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ภายใต้การบริหารงานระหว่างสำนักบัณฑิตอาสาสมัครกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา

     นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา มีการปรับปรุงฉบับปี 2550 และย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้มีการปรับหลักสูตรฯ ที่มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2556 เป็นสาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา และปรับเป็นโครงการปกติภาคค่ำ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ)

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้

     1. มีความสนใจในงานพัฒนาสตรี และต่อสู้เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางด้านเพศสถานะและเพศวิถีในสังคม

     2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมว่าด้วยประเด็นสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มคนเพศสถานะต่างๆ ที่สะท้อนผ่านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันสลับซับซ้อน ซึ่งมหาบัณฑิตจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูง


2. รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษาปกติ) ประมาณ 73,200 บาท


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

   1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,300 บาท

   2. ค่าสอบประมวลวิชา (สำหรับแผน ข) 500 บาท

   3. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 350 บาท

   4. ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท


3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

   คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติตามใบสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) และการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

   3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

   อนึ่ง หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ TU-GET ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง

E-Mail : ggkino888@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง

E-Mail : sukrittaya_jukping@hotmail.com, sjukping@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง
 
 
 
อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์

E-Mail : kosum_o@hotmail.com; kosum@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 
 
 
5. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม สว. คำร้องทั่วไป

 •    - ขอเอกสารใบรับรอง / ใบรายงานผลการศึกษา
     - ขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว

 •    - ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
     - จดทะเบียนรายวิชาเพิ่ม - ถอนรายวิชา

 •    - ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
     - ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า
     - จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ
     - จดทะเบียนเกินกำหนด
     - แก้ไขการจดทะเบียนผิดพลาด
     - ยกเว้นการเสียค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า
     - ถอนรายวิชาจยเหลือต่ำกว่า 3 หน่วยกิต
     - เพิ่ม - ถอนรายวิชา (กรณีพ้นกำหนด)
     - ลาออก - ลาพักการศึกษา
     - ขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย
     - ย้ายสาขาวิชา
     - ขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษา

แบบฟอร์ม สต. คำร้องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

 •    - ขอจดทะเบียน
     - ขอสอบเค้าโครง - สอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
     - ขอสอบประมวล