Loading...

ประวัติความเป็นมา

    วิทยาลัยสหวิทยาการ ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ

    1). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

    2). วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

    วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการ คือ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ

    ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2542 ในรูปโครงการปกติ โดยอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในระยะแรก ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำโครงการนี้เข้ามาสังกัดในปี 2546

    สำหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2555 แต่ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ) และมีการปรับหลักสูตรตาม มคอ.2 แล้วเปลี่ยนชื่อสาขาในหลักสูตรใหม่เป็น สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา โดยมีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา

    ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในระยะแรกดำเนินการในรูปโครงการพิเศษ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

    ต่อมาปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้พัฒนาการเรียน การสอน โดยการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์ โดยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จึงเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาเป็นปีแรก และในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ยกระดับพัฒนาการเรียนการสอน โดยการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ที่ศูนย์รังสิต โดยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จึงเปิดรับนักศึกษานานาชาติ เข้าศึกษาเป็นปีแรก