Loading...

01 ความเป็นมาของหลักสูตร

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) จากเดิมเป็นการพัฒนาในรูปแบบเรียกว่า New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการ ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี  ในอุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้ให้เป็นกลไก ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ ประเทศ ซึ่งต้องมีการ พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ในปี 2561 ทางรัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอเพื่อสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศดังกล่าว ในชื่อของ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565)" 

ในการนี้ กลุ่มอาจารย์ที่ทำวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมกับ อาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรม มีความเห็นตรงกันว่า วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) นวัตกรรม (Innovation) และ การแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย จึงได้ช่วยกันร่างหลักสูตรขึ้น โดยทางกลุ่มอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการสอนที่เน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และ การเขียนโปรแกรม โดยตั้งชื่อหลักสูตรว่า "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)" ส่วนกลุ่มอาจารย์ทางวิทยาลัยนวัตกรรม จะเน้นทางด้านการแปรรูปทางดิจิทัล โดยตั้งชื่อหลักสูตรว่า "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation)" โดยทั้งสองคณะได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน

เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)  สังกัดอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามสังกัดเดิมของกลุ่มอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตร ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายที่อยากให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นการบูรณาการระหว่าง สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล และเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ ธุรกิจ จึงได้ย้ายสังกัดจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอยู่ที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Interdisciplinary Studies) ซึ่งเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ที่เดิมเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา รัฐศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับว่ามีความสอดคล้องกัน โดยย้ายมาสังกัดที่วิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

 

02 รายละเอียดของหลักสูตร


https://youtu.be/2Kza8wbbsQU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรกับหลักสูตร โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้ ทั้ง 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ประกอบด้วย การออกแบบ วางแผน  วิเคราะห์ สรุปผล และ การนำเสนอ สำหรับใช้พยากรณ์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมีทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศได้อย่างกว้าง  รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ โมดูล (Modular Learning) ซึ่งภายในแต่ละโมดูล จะประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ฝึกฝนผู้เรียนให้ได้ สมรรถนะ ตรงกับองค์กรจากภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมออกแบบหลักสูตร ทุกโมดูลจะมี capstone project เพื่อแสดงเห็นพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละโมดูล ซึ่งหลักสูตรนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 โมดูล ได้แก่

 1. Fundamental Mathematics and Computing
 2. Advanced Mathematics and Computing
 3. Business and Innovation
 4. Business Analytics
 5. Data Governance
 6. Actuarial Analytics
 7. Artificial Intelligence
 8. Data Forensic
 9. Data Transformation
 10. Health Informatics


        บรรยากาศการเรียนการสอน/เนื้อหาที่น่าสนใจ/สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนที่น่าสนใจ

 • มีการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ (ทั้งด้าน Soft Skills และ Technical Skills) และมีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • มีการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงได้ โดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม
 • มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
 • มีการทำ MOU ร่วมกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ บริษัท Kasikorn Bank Technology Group จำกัด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท cop จำกัด เป็นต้น

  การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา/โอกาสการมีงานทำ/สถิติการมีงานทำ

บัณฑิตจากหลักสูตรนี้ มีงานทำ 100% เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล โดยอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล นักวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย และเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

          ประสบการณ์ระหว่างเรียน/หลังเรียนจบจากรุ่นพี่

มีการจัดเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ลงปฏิบัติงานจริง โดยเข้าฝึกงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคเรียนฤดูร้อน และ ในภาคเรียนสุดท้าย นักศึกษาได้ทำสหกิจศึกษาในสถานที่ประกอบการจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล พร้อมเข้าสู่ในสังคมการทำงานจริง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น และ ไอร์แลนด์ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

     ตัวอย่างแผนการเรียนของหลักสูตร

อ่าน รายละเอียดเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)

03 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

tcas64 plan

04 คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

E-Mail : krachada@staff.tu.ac.th 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

E-Mail : wasit@staff.tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ
 
 
 
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์ 

E-Mail : sarung@staff.tu.ac.th , sgulyano.github.io

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์
อาจารย์ สมเกียรติ โกศลสมบัติ

E-Mail : somkiatk@staff.tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์  สมเกียรติ โกศลสมบัติ                        
อาจารย์ ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

E-Mail : thanatch@staff.tu.ac.th, may.3929@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์
 
 
 
05 ประกาศ "อัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม"


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี   398,655 บาท