Loading...

01.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษา

       
       

   

 

 

02.รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย
สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

03.โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

     ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning ในประเด็นเรื่องความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ การออกแบบรายวิชา ระบบการจัดการเรียนรู้ แนวทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

    โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พุทธชาด อังณะกูร  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  อาจารย์ ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ทับพันธุ์  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.30–12.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 

 

 

04.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ รักษาการเเทนในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

05.Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainble Urban Development

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainable Urban Development ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

06. พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการ และ THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจาก THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

07. โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ให้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศอันจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข โดยมี คุณศิระ จันทร์เจือมาศ กระบวนกรหลัก จาก แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส. และ อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม

08. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09. งานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

10. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม ร่วมกับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President, Ochanomizu University

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อม อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา และ ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President จาก Ochanomizu University ในโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม พร้อมหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระดับหน่วยงานต่อไป