Loading...

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์พม่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาไทย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ชมรมสล่าล้านนา

วิทยาลัยการจัดการทางสังคม

มูลนิธิชุมชนไทย