Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการเปิดทำการปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทความรักษาการคณบดีใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Government (MEXT) Scholarship 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 19 (รอบที่ 3)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม