Loading...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) 

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564  เป็นต้นไป
-  วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์  และศูนย์รังสิต เปิดทำการปกติ และ Work from home 
   โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางปกติ 
-  วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เปิดทำการตามปกติ

"โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้อาคารและผู้มาติดต่อให้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด"

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

.

22 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและประชาชน

ในวาระที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ 22 ปี เรายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรับใช้สังคมและประชาชน สืบสานปณิธานธรรมศาสตร์รับใช้ประชาชนอย่างยั่งยืน..

แม้ การก้าวสู่ 22 ปี จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแวดล้อมไม่ว่าจะวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19 ความขัดแย้งด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัว แต่ในมุมกลับกันองค์ความรู้สหวิทยาการล้วนถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือปัจเจกชน ให้สามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ จึงกล่าวได้ว่า “22 ปี สหวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อชาติและประชาชน” โดยแท้จริง

ในฐานะที่ดิฉัน เข้ามารับตำแหน่ง คณบดีฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้จะมีหลายเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จึงทำให้วิทยาลัยสหวิทยาการที่เรารัก ก้าวพ้นปัญหา และพัฒนาสู่ความเป็นรากฐานด้านสหวิทยาการของประเทศที่ก้าวสู่สากล พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนธรรมศาสตร์ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อชาติ และเคียงข้างประชาชนตลอดไป นี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Inter Portfolio 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ ที่ได้รับการตั้งแต่งเป็น “ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางด้าน Computer Science and Software Engineering (JCSSE2021)

ติดตามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่
http://www.jcsse2021.com

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม