Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง 21 ตค.63)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทความรักษาการคณบดีใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
📣📣📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) ประจำปีการศึกษา 2563

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3117 ด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม