Loading...

.

23 ปี เรื่องดีดียังมีอีกมากมาย
23 ปี เรื่องดีดีที่ยังภาคภูมิใจไม่หาย
23 ปี เรื่องดีดีจะไม่มีวันเสื่อมคลาย
23 ปี มีความหมายคู่เคียงโดม
23 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์
23 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมไทย
23 ปี  "วิทยาลัยสหวิทยาการ ภูมิใจรับใช้ประชาชน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
(17/6/2565) ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS65 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) หลักสูตร PPE (ศูนย์ลำปาง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสวัสดิการประกันภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ปีวิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมข้อมูลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรืออยู่อาศัยในครอบครัว ที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยติดเชื้อ Covid-19 สามารถติดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการตามภาพนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
(12/11/2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม