Loading...

วิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์ รังสิต และลำปาง เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 19) 

"โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้อาคารและผู้มาติดต่อให้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด"

รายละเอียดเพิ่มเติม

.

22 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและประชาชน

ในวาระที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ 22 ปี เรายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรับใช้สังคมและประชาชน สืบสานปณิธานธรรมศาสตร์รับใช้ประชาชนอย่างยั่งยืน..

แม้ การก้าวสู่ 22 ปี จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแวดล้อมไม่ว่าจะวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19 ความขัดแย้งด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัว แต่ในมุมกลับกันองค์ความรู้สหวิทยาการล้วนถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือปัจเจกชน ให้สามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ จึงกล่าวได้ว่า “22 ปี สหวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อชาติและประชาชน” โดยแท้จริง

ในฐานะที่ดิฉัน เข้ามารับตำแหน่ง คณบดีฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้จะมีหลายเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จึงทำให้วิทยาลัยสหวิทยาการที่เรารัก ก้าวพ้นปัญหา และพัฒนาสู่ความเป็นรากฐานด้านสหวิทยาการของประเทศที่ก้าวสู่สากล พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนธรรมศาสตร์ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อชาติ และเคียงข้างประชาชนตลอดไป นี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตร PPE Inter รอบ Inter Portfolio 2 (รับสมัคร 10 มกราคม - 26 มีนาคม 2564)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางด้าน Computer Science and Software Engineering (JCSSE2021)

ติดตามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่
http://www.jcsse2021.com

MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทความรักษาการคณบดีใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม