Loading...

.

23 ปี เรื่องดีดียังมีอีกมากมาย
23 ปี เรื่องดีดีที่ยังภาคภูมิใจไม่หาย
23 ปี เรื่องดีดีจะไม่มีวันเสื่อมคลาย
23 ปี มีความหมายคู่เคียงโดม
23 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์
23 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมไทย
23 ปี  "วิทยาลัยสหวิทยาการ ภูมิใจรับใช้ประชาชน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมหลักสูตรอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยฺ์ กุลยานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
(1/9/2565) ขอแสดงความยินดีกับ นางสนธยา วิจิตรยืนยง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ปีวิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมข้อมูลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS’66)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
(12/11/2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม