Loading...

ประกาศข่าวอันเนี่องมาจากสถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19(COVID-19) (ฉบับที่ 36) วิทยาลัยสหวิทยาการ เปิดสถานที่ทำการทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้ อ่านรายละเอียด

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสหวิทยาการในเดือนมกราคม 2565  
อ่านรายละเอียด 

 - แนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19
อ่านรายละเอียด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

.

22 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและประชาชนในวาระที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ 22 ปี เรายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรับใช้สังคมและประชาชน สืบสานปณิธานธรรมศาสตร์รับใช้ประชาชนอย่างยั่งยืน..แม้ การก้าวสู่ 22 ปี จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแวดล้อมไม่ว่าจะวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19 ความขัดแย้งด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัว แต่ในมุมกลับกันองค์ความรู้สหวิทยาการล้วนถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือปัจเจกชน ให้สามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ จึงกล่าวได้ว่า “22 ปี สหวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อชาติและประชาชน” โดยแท้จริง
ในฐานะที่ดิฉัน เข้ามารับตำแหน่ง คณบดีฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้จะมีหลายเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จึงทำให้วิทยาลัยสหวิทยาการที่เรารัก ก้าวพ้นปัญหา และพัฒนาสู่ความเป็นรากฐานด้านสหวิทยาการของประเทศที่ก้าวสู่สากล พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนธรรมศาสตร์ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อชาติ และเคียงข้างประชาชนตลอดไป นี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) หลักสูตร PPE ท่าพระจันทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฎิทินกำหนดการ TCAS'65 รอบ Portfolio หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสวัสดิการประกันภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (แผน 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครประกวดเรียงความในหัวข้อ "สหวิทยาการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมข้อมูลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรืออยู่อาศัยในครอบครัว ที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยติดเชื้อ Covid-19 สามารถติดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการด่วน รายละเอียดการติดต่อตามภาพนี้เลยครับ

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรืออยู่อาศัยในครอบครัว ที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยติดเชื้อ Covid-19 สามารถติดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการด่วน รายละเอียดการติดต่อตามภาพนี้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
(12/11/2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม