บทความทางวิชาการ

สำหรับโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสตรีศึกษา

ส่วนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง  3  โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศคือ  โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสหวิทยาการเกิดจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติให้มีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการ คือ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษาและโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ อยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่คือ วิทยาลัยสหวิทยาการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 ? 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00