สำหรับโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา

ส่วนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ  เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542  แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์