สื่อการสอนและประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


Notice: Undefined index: v in /home/citu/domains/ci.tu.ac.th/public_html/video.php on line 87

โครงการปริญญาโทสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา จัดเสวนา Queer Series "รักต้องห้าม" วันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.voicetv.co.th/thailand/266490.html

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ประกอบรายการสารคดีเชิงข่าว "จับตาเส้นทางปฏิรูป : ปัญหาไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากนโยบายรัฐ"

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล บรรยาย ในรายวิชา มธ.120 ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ วันที่ 17 เมษายน 2558

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ บรรยายในรายวิชา มธ.120 ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://shows.voicetv.co.th/the-daily-dose/128531.html