สื่อการสอนและประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม และ ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


Notice: Undefined index: v in /home/citu/domains/ci.tu.ac.th/public_html/video.php on line 87

โครงการปริญญาโทสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา จัดเสวนา Queer Series "รักต้องห้าม" วันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.voicetv.co.th/thailand/266490.html

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ประกอบรายการสารคดีเชิงข่าว "จับตาเส้นทางปฏิรูป : ปัญหาไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากนโยบายรัฐ"

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล บรรยาย ในรายวิชา มธ.120 ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ วันที่ 17 เมษายน 2558

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ บรรยายในรายวิชา มธ.120 ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://shows.voicetv.co.th/the-daily-dose/128531.html