วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
61 2548 การค้าไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ชลิศา รัตรสาร
62 2548 ความต้องการและความพร้อมในการสนองตอบความต้องการเรื่องการท่องเที่ยวแบบพำนักนานเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนไทยกรณีศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคนญี่ปุ่นวัยเกษียณ ประเทือง หงสรานากร
63 2548 กระบวนงานนโยบายสาธารณะด้านพลังงานในสังคมไทย : พัฒนาการและกรอบการวิเคราะห์ นายพงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์
64 2547 การบูรณาการกระบวนทัศน์ด้านกฎหมาย : กรณีศึกษาการปราบปรามยาเสพติด ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
65 2547 การเมืองในอวกาศ พ.ต.ท. พงษ์นคร นครสันติภาพ
66 2547 หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและ ตัวบ่งชี้ นฤมล นิราทร
67 2547 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย