วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
41 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
42 2549 การลดความยากจนกับการเสริมพลังคนจน: กรณีศึกษาชุมชนชนบท จังหวัดเชียงราย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
43 2549 ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา: ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการพัฒนาสังคมไทย สุวิดา แสงสีหนาท
44 2549 หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ: ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
45 2549 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร
46 2549 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการธรรมรัฐไทย นายนคร เสรีรักษ์
47 2549 พลังชุมชนและการบูรณาการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี ศึกษาชุมชนพุทธมุสลิม และอาข่าในประเทศไทย กนกรัตน์ ยศไกร
48 2549 การสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
49 2549 วาทกรรมทางนโยบายกับการคอรัปชั่น : ศึกษากรณี การทุจริตในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 สถาพร เริงธรรม
50 2548 ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 เกศินี จุฑาวิจิตร
51 2548 “ ความจริง ” กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ มนัส โกมลฑา
52 2548 การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน: ความเป็นไปได้ โอกาส และอุปสรรค นางอักษรศรี พานิชสาส์น
53 2548 วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลวของระบบธรรมาภิบาลบริษัทไทยผ่านกรอบทฤษฎีตรีมิติ สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
54 2548 การค้าไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ชลิศา รัตรสาร
55 2548 ความต้องการและความพร้อมในการสนองตอบความต้องการเรื่องการท่องเที่ยวแบบพำนักนานเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนไทยกรณีศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคนญี่ปุ่นวัยเกษียณ ประเทือง หงสรานากร
56 2548 กระบวนงานนโยบายสาธารณะด้านพลังงานในสังคมไทย : พัฒนาการและกรอบการวิเคราะห์ นายพงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์
57 2547 การบูรณาการกระบวนทัศน์ด้านกฎหมาย : กรณีศึกษาการปราบปรามยาเสพติด ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
58 2547 การเมืองในอวกาศ พ.ต.ท. พงษ์นคร นครสันติภาพ
59 2547 หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและ ตัวบ่งชี้ นฤมล นิราทร
60 2547 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย