วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
41 2550 การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มผู้ผลิตละครโทรทัศน์ : การต่อสู้เรื่องความหมาย จารุภา พานิชภักดิ์
42 2550 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย - จีน พิทยา สุวคันธ์
43 2550 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ ธนภณ พันธเสน
44 2549 ความขัดแย้งระหว่างสถาปนิกกับวิศวกร ปัจจัยและแนวทางการแก้ไข ประโยชน์ ธรรมวิจิตเดช
45 2549 วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มนูญ จันทร์สมบูรณ์
46 2549 มาตรการการจัดการการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย วราภรณ์ วนาพิทักษ์
47 2549 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
48 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค
49 2549 การลดความยากจนกับการเสริมพลังคนจน: กรณีศึกษาชุมชนชนบท จังหวัดเชียงราย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
50 2549 ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา: ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการพัฒนาสังคมไทย สุวิดา แสงสีหนาท
51 2549 หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแนวพุทธ: ศึกษาเน้นด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
52 2549 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร
53 2549 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารในกระบวนการธรรมรัฐไทย นายนคร เสรีรักษ์
54 2549 พลังชุมชนและการบูรณาการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี ศึกษาชุมชนพุทธมุสลิม และอาข่าในประเทศไทย กนกรัตน์ ยศไกร
55 2549 การสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
56 2549 วาทกรรมทางนโยบายกับการคอรัปชั่น : ศึกษากรณี การทุจริตในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 สถาพร เริงธรรม
57 2548 ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 เกศินี จุฑาวิจิตร
58 2548 “ ความจริง ” กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ มนัส โกมลฑา
59 2548 การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน: ความเป็นไปได้ โอกาส และอุปสรรค นางอักษรศรี พานิชสาส์น
60 2548 วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลวของระบบธรรมาภิบาลบริษัทไทยผ่านกรอบทฤษฎีตรีมิติ สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ