วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
21 2557 “การเชิดชูวีรกษัตริย์ : การเมืองชาตินิยมกับการดำรงอยู่ของรัฐสังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน์ อนินทร์ พุฒิโชติ
22 2557 การปฏิบัติการดูแล และคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดุแล ตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
23 2557 เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก : ‘การเมืองภาคประชาชน’ ในสังคมไทย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
24 2557 ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานคิดด้านสิทธิชุมชน ศักดิ์ณรงค์ มงคล
25 2557 เศรษฐีใหม่สวนยาง” : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง ทรงชัย ทองปาน
26 2557 การช่วงชิงทางวาทกรรมว่าด้วยการจัดการมรดกวัฒนธรรมโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง เบญจวรรณ นาราสัจจ์
27 2556 การพัฒนาเมืองหลักและผลกระทบต่อความเจริญของภาค :กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณัฐพล แสงอรุณ
28 2554 พื้นที่ "สันติสุข" ในสถานการณ์ความรุนแรง: กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
29 2554 ประเทศไทยกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน สมคิด บุญล้นเหลือ
30 2554 การปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสร้างกรมป่าไม้ของประเทศไทย รัชนี โพธิแท่น
31 2554 ภาพตัวแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ปุรินทร์ นาคสิงห์
32 2553 ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนปัจจุบัน สิทธิพล เครือรัฐติกาล
33 2553 ความจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ สามชาย ศรีสันต์
34 2552 รัฐ ทุน ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
35 2551 การโคลนมนุษย์ในมุมมองของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและผลกระทบทางสังคม พระโสภณ โสภโณ พุ่มไสว
36 2551 การสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้ การวิจัย โดยประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน อุสา สุทธิสาคร
37 2551 จักรวาลวิทยาสยาม: การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง ปภัสสร เธียรปัญญา
38 2551 สู่ทฤษฎีความเหงาที่อิงตัวตน วสันต์ ลิมป์เฉลิม
39 2551 ผู้ประกอบการไทยกับกระบวนการพัฒนาจิต: การศึกษาด้วยพหุวิธีวิทยาบูรณาการ พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
40 2550 อิสลาม – สื่อ – ความรุนแรง : ปฏิสัมพันธ์บนเส้นทางประดิษฐกรรมภาพลักษณ์ความรุนแรง ธัญรัศน์ สะละหมัด