วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
21 2554 พื้นที่ "สันติสุข" ในสถานการณ์ความรุนแรง: กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
22 2554 ประเทศไทยกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน สมคิด บุญล้นเหลือ
23 2554 การปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสร้างกรมป่าไม้ของประเทศไทย รัชนี โพธิแท่น
24 2554 ภาพตัวแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทย ปุรินทร์ นาคสิงห์
25 2553 ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนปัจจุบัน สิทธิพล เครือรัฐติกาล
26 2553 ความจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ สามชาย ศรีสันต์
27 2552 รัฐ ทุน ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
28 2551 การโคลนมนุษย์ในมุมมองของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและผลกระทบทางสังคม พระโสภณ โสภโณ พุ่มไสว
29 2551 การสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้ การวิจัย โดยประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน อุสา สุทธิสาคร
30 2551 จักรวาลวิทยาสยาม: การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง ปภัสสร เธียรปัญญา
31 2551 สู่ทฤษฎีความเหงาที่อิงตัวตน วสันต์ ลิมป์เฉลิม
32 2551 ผู้ประกอบการไทยกับกระบวนการพัฒนาจิต: การศึกษาด้วยพหุวิธีวิทยาบูรณาการ พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
33 2550 อิสลาม – สื่อ – ความรุนแรง : ปฏิสัมพันธ์บนเส้นทางประดิษฐกรรมภาพลักษณ์ความรุนแรง ธัญรัศน์ สะละหมัด
34 2550 การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มผู้ผลิตละครโทรทัศน์ : การต่อสู้เรื่องความหมาย จารุภา พานิชภักดิ์
35 2550 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย - จีน พิทยา สุวคันธ์
36 2550 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ ธนภณ พันธเสน
37 2549 ความขัดแย้งระหว่างสถาปนิกกับวิศวกร ปัจจัยและแนวทางการแก้ไข ประโยชน์ ธรรมวิจิตเดช
38 2549 วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มนูญ จันทร์สมบูรณ์
39 2549 มาตรการการจัดการการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย วราภรณ์ วนาพิทักษ์
40 2549 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์