วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
1 2559 แผงลอยออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มแฟชั่น ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร
2 2559 การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาอีสานในจังหวัดบึงกาฬ เชิดชัย หมื่นภักดี
3 2559 ความรับผิดทางแพ่งของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย สมัย โกรทินธาคม
4 2559 การเผชิญกับภาพแทนของกะเหรี่ยงโผล่ว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร บัณฑิต ไกรวิจิตร
5 2559 “บ้านทุ่งเข็น”: ชุมชนชาติพันธุ์มอญร่วมสมัยแห่งสุพรรณบุรี องค์ บรรจุน
6 2559 อยู่อย่างผิดกฎหมาย: การศึกษาชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ปาวดี สีหาราช
7 2559 การสถาปนารัฐเวชกรรมผ่านโฆษณาชุดเสริมสร้างสุขภาวะในประเด็นเรื่องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สุภาพร คชารัตน์
8 2558 : เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก: ปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับธีมพาร์คแนวยุโรป กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
9 2558 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเพิ่มโอกาสการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส วศิน โกมุท
10 2558 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และความหลากหลายของโขน (ทศวรรษที่ 2480 ถึงปัจจุบัน) กรินทร์ กรินทสุทธิ์
11 2558 “ยอมรับโทษ แต่ไม่ยอมรับผิด” นิติสำนึกว่าด้วยความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภิรัชญา วีระสุโข
12 2558 กระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีเพลินวาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
13 2558 การสร้างเมืองยุติธรรม : กรณีศึกษาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รัชพร เลี้ยงประเสริฐ
14 2557 การกำหนดเกณฑ์การวัดอำนาจตลาดและความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
15 2557 "คนกลุ่มน้อยนิด" กับ "ชีวิตแห่งการต่อรอง" ในบริบทความรุนแรงถึงตาย: กรณีศึกษาชาวคาทอลิกในปัตตานี พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
16 2557 เครือข่ายแห่งการบริโภค: ลัทธิธุรกิจเครือข่ายในสังคมไทยสมัยใหม่ วุฒิพล วุฒิวรพงศ์
17 2557 การเชื่อม (ข้าม) ถิ่นที่: ปฎิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรองความหมายผ่านพื้นที่/ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
18 2557 การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อรถโดยสารสาธารณะที่มีผู้นั่งไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่) พรชัย มาระเนตร์
19 2557 พลวัตการพัฒนาการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับตัวแสดงท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดโครงการเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ ศึกษากรณี โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น (พ.ศ.2520-2556) บูชิตา สังข์แก้ว
20 2557 การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาแบบจารีตในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษานิกายณิงงน แห่งหุบเขาโคยะ กนกวรรณ สุทธิพร