วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก



ลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
1 2558 : เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก: ปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับธีมพาร์คแนวยุโรป กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
-
2 2558 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเพิ่มโอกาสการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส วศิน โกมุท
-
3 2558 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และความหลากหลายของโขน (ทศวรรษที่ 2480 ถึงปัจจุบัน) กรินทร์ กรินทสุทธิ์
4 2558 “ยอมรับโทษ แต่ไม่ยอมรับผิด” นิติสำนึกว่าด้วยความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภิรัชญา วีระสุโข
5 2558 กระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีเพลินวาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
6 2558 การสร้างเมืองยุติธรรม : กรณีศึกษาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รัชพร เลี้ยงประเสริฐ
7 2557 การกำหนดเกณฑ์การวัดอำนาจตลาดและความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
8 2557 "คนกลุ่มน้อยนิด" กับ "ชีวิตแห่งการต่อรอง" ในบริบทความรุนแรงถึงตาย: กรณีศึกษาชาวคาทอลิกในปัตตานี พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
9 2557 เครือข่ายแห่งการบริโภค: ลัทธิธุรกิจเครือข่ายในสังคมไทยสมัยใหม่ วุฒิพล วุฒิวรพงศ์
10 2557 การเชื่อม (ข้าม) ถิ่นที่: ปฎิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรองความหมายผ่านพื้นที่/ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
11 2557 การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อรถโดยสารสาธารณะที่มีผู้นั่งไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่) พรชัย มาระเนตร์
12 2557 พลวัตการพัฒนาการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับตัวแสดงท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดโครงการเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ ศึกษากรณี โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น (พ.ศ.2520-2556) บูชิตา สังข์แก้ว
13 2557 การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาแบบจารีตในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษานิกายณิงงน แห่งหุบเขาโคยะ กนกวรรณ สุทธิพร
14 2557 “การเชิดชูวีรกษัตริย์ : การเมืองชาตินิยมกับการดำรงอยู่ของรัฐสังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน์ อนินทร์ พุฒิโชติ
15 2557 การปฏิบัติการดูแล และคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดุแล ตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
16 2557 เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก : ‘การเมืองภาคประชาชน’ ในสังคมไทย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
-
17 2557 ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานคิดด้านสิทธิชุมชน ศักดิ์ณรงค์ มงคล
18 2557 เศรษฐีใหม่สวนยาง” : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง ทรงชัย ทองปาน
19 2557 การช่วงชิงทางวาทกรรมว่าด้วยการจัดการมรดกวัฒนธรรมโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง เบญจวรรณ นาราสัจจ์
20 2556 การพัฒนาเมืองหลักและผลกระทบต่อความเจริญของภาค :กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณัฐพล แสงอรุณ