วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
101 2546 หญิงตาบอด: วิถีชีวิต การสร้างพลังอำนาจและกระบวนการต่อสู้เพื่อพัฒนาโอกาสทางสังคม จุฑารัตน์ อภิวัฒน์ธนกุล
102 2546 วิถีชีวิตของผู้หญิงในธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับธนบัตร นิตยา ฉัตรสง่า
103 2546 การสร้างพลังอำนาจของผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มผู้หญิงที่รับงานไปทำที่บ้านในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เอื้อเอ็นดู เริงประเสริฐวิทย์
104 2546 การหลอมรวมอุดมการณ์ "เฟมินิสต์" "ประชาธิปไตย"และ"สิทธิมนุษยชน"ศึกษาผ่านประสบการณ์สุนี ไชยรส สุนี ไชยรส
105 2546 ภาพลักษณ์ตัวตนของ "พยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ อารยา อินทรวรานนท์
106 2546 หญิงชรา ความจน คนชายขอบ ชีวิตริมฟุตบาทของหญิงชราขอทาน จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์
107 2546 การให้ความหมายและคุณค่ากับบทบาทการเยียวยาของผู้หญิงผ่านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมในแนวทางแบบชีวจิต นางสุสินี วรศรีโสทร
108 2545 การปะทะกันของความรู้ระหว่างปิตาธิปไตยกับสตรีนิยมต่อการสถาปนาภิกษุณีในประเทศไทย ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
109 2545 บูเช็คเทียนกระบวนการสร้างความหมายผ่านพื้นที่หนังสือวิดิทัศน์และอินเตอร์เนต บุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์