วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
81 2548 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก จิราภา เจริญวุฒิ
82 2548 การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับสตรี กรณีศึกษาเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวส์ คม ชัด ลึก ในปี พ.ศ. 2548 จันทกร บุญเลิศกุล
83 2548 เวทีชีวิตแดนเซอร์ ขวัญชนก งามชื่น
84 2548 รู้เท่าทันการเมืองเรื่อง " เต้านม " กัลยากร แก้วเกียรติคุณ
85 2547 ลีลาชีวิตฉันกับคอสโม เพชรเทียน เหลืองสัมฤทธิ์
86 2547 อาหาร : ความเข้าใจในเพศสภาพ ชนชั้น และอำนาจ อรุษยา ผู้พัฒน์
87 2547 ศึกษาเพศวิถีของคนไทยจากบริการ Sex Phone กรรณิการ ์ศิริรักษ์
88 2547 ประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศจากการทำงาน : กรณีศึกษาลูกเรือบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ชุดาปณี ชิบายาม่า
89 2547 พลวัตภาพเหมารวมของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ สุภาภรณ์ งามวัน
90 2547 บทบาทของผู้หญิงต่อการดำรงอยู่ของร้านชำ ( โชห่วย) : กรณีศึกษาร้านสกุลชัยและร้านเครือข่าย วาสนา ปิยะสกุลชัย
91 2547 เรื่องเล่า : การเยียวยาของผู้หญิงชนชั้นกลางที่ถูกข่มขืน กฤติกา โภคากร
92 2547 เสียงเงียบของแม่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี : อำนาจ การต่อรองและการขัดขืน ปราบดา ประภาศิริ
93 2547 การถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นหญิงผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียนสตรี จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล
94 2547 ชีวิตติดเบอร์ : ตัวตนและเพศวิถีของเกย์ " ควิง " ในเซานา M จตุพร บุญ-หลง
95 2547 ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในการสร้างพลังศักยภาพของสตรีพิการในประเทศไทย ภัทรพร อ่อนไสว
96 2547 ประวัติศาสตร์สังคมสังเขป เรื่องการสักร่างกายมองในมิติของความสัมพันธ์ทางเพศสภาพ รัตนา อรุณศรี
97 2546 ชีวิตผู้หญิงกวาดถนน ภัทรภร จิโรจน์วงศ์
98 2546 สุขภาพของแรงงานหญิงพม่าที่ทำงานในโรงงาน พร้อมพรรณ เธียรสุนทร
99 2546 การสร้างตัวตนของแม่บ้านประจำสำนักงาน อรอนงค์ แสงแก้ว
100 2546 การสร้างพลังอำนาจในตนเองของสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ธัญธิตา พุ่มอิ่ม