วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
61 2550 " ผู้หญิง " ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ในฐานะทางเลือก ธัญภา พรหมรักษ์
62 2549 " ทางเลือกที่จะทำแท้ง " การพิทักษ์สิทธิผู้หญิงของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อารดี ประสมทรัพย์
63 2549 ชีวิตการทำงานบุคลากรการแพทย์ : กรณีการคุกคามทางเพศจากการทำงาน นส.วิจิตรา อยู่เป็นแก้ว
64 2549 การจัดการ ควบคุม และการต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่านการศึกษาเรื่องข่าวลือเชิงชู้สาว กุลธิดา เชื้อเทศ
65 2549 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เป็นภาพสะท้อนวัตถุทางเพศซึ่งปรากฏในสื่อโฆษณาประเภทนิตยสาร ปรียาภรณ์ คุณะเกษม
66 2549 แนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษา กรมประมง วัชรา อึ้งเหมอนันต์
67 2549 การให้ความหมายและการต่อรองในชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง สุมาลี โตกทอง
68 2549 กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีเมืองพัทยา สุทธินี จันทร์ทรัพย์
69 2549 การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีต่อการใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศที่แฝงอยู่ ในโฆษณาทางโทรทัศน์ กุลวดี พรหมมินทร์
70 2549 เพศวิถีของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ : กรณีศึกษาผู้หญิงแกนนำในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย มารศรี วงศ์กลม
71 2549 การวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์
72 2549 เมื่อผู้หญิงเป็นหมอดู : กรณีศึกษาแม่และหมอดูหญิงในเครือข่าย อำไพพร ธนภูติ
73 2548 ผู้หญิงกับการทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย แสงวัน โรจนธรรม
74 2548 ชีวิตกรรมกรหญิงที่ไร้สวัสดิการสังคม : ศึกษากรณีกระเป๋ารถเมล์หญิงมินิบัส ปนิฎฐา จึงจะดี
75 2548 ผู้หญิงไทยอะไรๆ ก็แอโรบิก รัชนีกร แซ่วัง
76 2548 แนวทางการสร้างเสริมศักยภาพของแม่คนเดียวที่เลี้ยงลูก พิมพ์รำไพ สุนทรารชุน
77 2548 การนำความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนาในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นุ่มนวล ยัพราช
78 2548 ทางเลือกของภรรยาหลวง ในการจัดการปัญหาความรุนแรงของครอบครัว : กรณีสามีนอกใจภรรยา ทิพยวรรณ จันทรา
79 2548 บทบาทงานพัฒนาและกระบวนการสร้างศักยภาพเสริมพลังของนักบวชหญิงคาทอลิกในประเทศไทย ซิสเตอร์ยาณี ภานุรักษ์
80 2548 ความงามกับความสำเร็จทางอาชีพของสาวเชียร์เบียร์ เจนรบ รักวิจิตร