วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
41 2550 การเลือกวิธีรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแนวพุทธ ( สมาธิบำบัด) ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก อรพิมณฑ์ พงษ์ประเสริฐ
42 2550 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครัวเรือนกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอย : ความสัมพันธ์ทางบุคลิกภาพ 3 แบบ (เขตนิคมอุตสหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) ทิพอาภา วรสุข
43 2550 วาทกรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ กชกรณ์ เสรีฉันฤกษ์
44 2550 การทำงานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ : วิเคราะห์จากมุมมองสตรีนิยม นัยนา ธนวัฑโฒ
45 2550 การขนานนามสกุล : กลไกของรัฐในการสร้างสำนึกชาตินิยมและอัตลักษณ์ความเป็นชาย ธนัย เจริญกุล
46 2550 ตัวตนในเรื่องเล่า : แม่เฒ่าคนทรงในพิธีโนราโรงครู ปานจิตต์ แก้วสว่าง
47 2550 การวิเคราะห์เพศสถานะในพระอภัยมณี วรนุช จรุงรัตนาพงศ์
48 2550 “สมเด็จรีเยนต์ ” พระองค์แรกในสยาม ดารณี ศรีหทัย
49 2550 ข้าวแกงพูด : เรื่องเล่าของผู้หญิง ชุมชน และอาหาร ฐิตินบ โกมลนิมิ
50 2550 กระบวนการขับเคลื่อนของสังคมต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 กับการสร้างวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ปรีชญาภรณ์ จันทร์รักษ์
51 2550 เรื่องเล่าจากประสบการณ์...การก้าวพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว วัจนา เบี้ยวบังเกิด
52 2550 ฉันไม่ใช่แม่ใจยักษ์ เสียงสะท้อนของผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน กรวิณท์ วรสุข
53 2550 ประวัติชีวิตหญิงสามัญชนชาวจีน สามรุ่น : อุดมการณ์ครอบครัวและความเป็นจีนในสังคมไทย สุภาภรณ์ อัษฎงคล
54 2550 การยืนยันเพศที่สาม : การศึกษาแบบอัตชีวประวัติ พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์
55 2550 การก่อรูปตัวตนของนักบวชหญิงในศาสนจักรคาทอลิกไทย ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล
56 2550 อัตชีวประวัติแห่งความอ้วน ( เกินพิกัด) ของแม่บ้านคนหนึ่ง พรวดี สัทธาธำรงค์
57 2550 การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พฤกษ์ พรหมพันธุม
58 2550 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้การจ้างงานของแรงงานหญิงชายแตกต่างกัน : กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร เรวดี ศรีนวล
59 2550 งานเขียนของผู้หญิงโลกที่สามกับการตั้งคำถาม ญาณวิทยาสตรีนิยม ทวีลักษณ์ พลราชม
60 2550 การพัฒนาตนเองในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ทัศนะของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร สุพรรณี ศรีสุขโข