วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
21 2552 ศักยภาพและพลังในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุหญิง กรุณา ใจใส
22 2552 เพศสภาวะกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษากรณี : โรงเรียนวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทัธนา รุ่งรุจจินดา
23 2552 ทัศนคติของครูที่มีต่อการทำแท้งของวัยรุ่น จุฑามาศ เดชกิตติขจร
24 2552 สตรีมีครรภ์และหลังคลอดกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความกังวลเรื่องความงาม วิศราภรณ์ นิลเพ็ชรรัตน์
25 2552 เจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง กรณีศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร พัชรภรณ์ ทับทิมเทศ
26 2552 อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความสวยเท่ากับความผอม นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์
27 2552 ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเลือกประกอบอาชีพครูอนุบาล ทิพย์เนตร วงศ์สกุล
28 2551 การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ จุฬากูล เรขาวิภาค
29 2551 ผู้หญิงในสนามม้า สุมนตรา พงษ์ประจักษ์
30 2551 บทบาทพ่อในการดูแลลูกที่มีอาการออทิสติก วัฒนดนัย ธนัญชัย
31 2551 การตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัฒน์ ปริญญา อยู่เป็นแก้ว
32 2551 ดารานักแสดงหญิงกับศัลยกรรมเสริมความงาม พัชร์พิชา ปวันรักพงศ์
33 2551 การศึกษาความคิดเห็นของสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่มีต่อประเด็นวิถีตามเพศและเพศวิถี นส.จรัฐภรณ์ อินทะวงศ์
34 2551 ความกังวลใจของแม่ต่อการเลี้ยงดูบุตรชายวัยประถม เพื่อมิให้เสี่ยงต่อภาวะรักเพศเดียวกัน ศศิธร บรรณเสถียรศรี
35 2551 ผู้หญิงกับการเป็นแรงงานเหมาช่วงการผลิต : กรณีศึกษาพนักงานแรงงานภายนอกหญิงฝ่ายครัวการบิน บ.การบินไทย จก.(มหาชน) รชตสุดา โปษกะบุตร
36 2551 สถานภาพแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ แม่ชีณัฐหทัย ฉัตรทินวัฒน์
37 2551 นางมหรสพไทย : พัฒนาการทางอัตลักษณ์ของความเป็นหญิงจากมหรสพหญิงโบราณถึงมหรสพปัจจุบัน ภูษิตา อุดมอักษรภาดา
38 2551 การต่อสู้ของผู้หญิงชุมชนป้อมมหากาฬในการต่อต้านการไล่รื้อ ภาวิณี ไชยภาค
39 2551 ภาพเสนอของผู้ชายในนิตยสารปลุกใจเสือป่า ช่วงปี พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2527 : กรณีศึกษานิตยสารแมนและนิตยสารหนุ่มสาว ชาตรี ลีศิริวิทย์
40 2550 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี นงลักษณ์ เสียงดัง