Master’s ThesisNo. Year Title Full Name Abstract
1 2013
2 2013
3 2013
4 2013
5 2013
6 2013
7 2011 นายใน : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศสภาพในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว นายชานันท์ ยอดหงษ์
8 2011 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากสามี:ศึกษากรณีผู้ มารับบริการกลุ่มรักษ์ม่วง โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นส.จันทรรัตน์ อัมพรจินดารัตน์
9 2011 พลวัตบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในเกาะปันหยี นส.ทิวลิป สุดวิไล
10 2011 ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับการสะท้อนแนวคิดด้านสตรีนิยม นางพรรณกนก วงศ์วีรชิต
11 2011 การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรทางการพยาบาลในที่ทำงาน นส.ศศิวิมล หมอเเก้ว
12 2011 ทัศนคติความเสมอภาคในงานรักษาความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี นส.ณิชดาภา ทิพรังสี
13 2011 พนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ : กับดักอาชีพของผู้หญิง นส.สุคนธา สุขสมลำ
-
14 2011
-
15 2010 งานบ้านของคนทำงานนอกบ้าน นส.ชีวาพร เจนศิริวณิชย์
16 2009 การรับรู้ของนักสหวิชาชีพในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว นส.ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์
17 2009 การวิเคราะห์การนำเสนอภาพลักษณ์ของแม่ในนิตยสารสำหรับแม่และเด็ก นส.ปาวดี สีหาราช
-
18 2009 บทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษามูลนิธิธรรมานุรักษ์ แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์
19 2009 การต่อรองอัตลักษณ์ของผู้หญิงอ้วนในพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา การประกวดราชินีช้าง นส.กันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร
20 2009 เขียนชีวิต:การเมืองในรายงานสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านใบอนุญาตข่มขืน นส.จุฑิมาศ สุกใส
-