วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ ชื่อ-สกุล บทคัดย่อ
1 2556 การศึกษาเจตคติเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คัดไว้ พิชญกันตกุล
2 2556 การสำรวจความคิดเห็นปัญหาการถูกคุกคามทางเพศของข้าราชการหญิง ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ็ญพรรณ กี้เจริญ
3 2556 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหา ของสตรีได้หรือไม่ : กรณีศึกษาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร เปรมจิตต์ เนาวสัยศรี
4 2556 อุปสรรคของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของผู้หญิงในสังคมไทย : กรณีศึกษานักการเมืองหญิงไทย 6 ท่าน กฤษฎา ศรีปราณ
5 2556 การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จีราพัชร์ ใจเที่ยงธรรม
6 2556 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครัวเรือน : กรณีศึกษา ชุมชนบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี จิราภรณ์ ลิสกุลรักษ์
7 2554 นายใน : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศสภาพในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ชานันท์ ยอดหงษ์
8 2554 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากสามี:ศึกษากรณีผู้ มารับบริการกลุ่มรักษ์ม่วง โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จันทรรัตน์ อัมพรจินดารัตน์
9 2554 พลวัตบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในเกาะปันหยี ทิวลิป สุดวิไล
10 2554 ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับการสะท้อนแนวคิดด้านสตรีนิยม พรรณกนก วงศ์วีรชิต
11 2554 การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรทางการพยาบาลในที่ทำงาน ศศิวิมล หมอเเก้ว
12 2554 ทัศนคติความเสมอภาคในงานรักษาความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี ณิชดาภา ทิพรังสี
13 2554 พนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ : กับดักอาชีพของผู้หญิง สุคนธา สุขสมลำ
-
14 2554 ความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงและชายต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง:ศึกษากรณีโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) จินดา พุกจำปา
-
15 2553 งานบ้านของคนทำงานนอกบ้าน ชีวาพร เจนศิริวณิชย์
16 2552 การรับรู้ของนักสหวิชาชีพในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์
17 2552 การวิเคราะห์การนำเสนอภาพลักษณ์ของแม่ในนิตยสารสำหรับแม่และเด็ก ปาวดี สีหาราช
-
18 2552 บทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษามูลนิธิธรรมานุรักษ์ แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์
19 2552 การต่อรองอัตลักษณ์ของผู้หญิงอ้วนในพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา การประกวดราชินีช้าง กันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร
20 2552 เขียนชีวิต:การเมืองในรายงานสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านใบอนุญาตข่มขืน จุฑิมาศ สุกใส
-