ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์