รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme