ทุนสนับสนุนการเผยเเพร่งานวิจัยหรือผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ 2561