ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยเเพร่งานวิจัย จากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ