ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

 ชื่อหลักสูตร

ปีการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)

รายงานผลการประเมิน
(CAR)

ระดับปริญญาตรี

 

 

 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

2560

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

2560

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถึศึกษา

2560

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

2560