โครงการวิจัยของคณาจารย์ลำดับ ปี พ.ศ. ชื่องานวิจัย โดย บทคัดย่อ
41 2551 องค์ความรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพม่า : สภานภาพและนัยยะเชิงทฤษฏี อ.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
-
42 2549 การศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
43 2543 กำเนิดโทรทัศน์ไทย อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์