โครงการวิจัยของคณาจารย์ลำดับ ปี พ.ศ. ชื่องานวิจัย โดย บทคัดย่อ
21 2558 การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
-
22 2558 การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด (ไทย)–เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี(พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ อ.ศิวริน เลิศภูษิต อ.ทัชชกร บัวล้อม
-
23 2558 สำรวจกายวิภาคทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาการแปรสภาพโครงสร้างชน ชั้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในสังคม ผศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
-
24 2557 กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาสหวิทยาการที่มีระดับความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์สูงและต่ำ ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
25 2557 กระบวนการข้ามรัฐและการขยายอิทธิพลของจีนที่มีผลกระทบต่อชุมชนคนลาวในบ่อเต็น อ.ศิวริน เลิศภูษิต
-
26 2557 สำรวจวาทกรรมและปฏิบัติการของการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือน้ำลึกในดาเวย์ของพม่า อ. เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
-
27 2556 การเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนไทย-จีน ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
-
28 2556 ผลของโครงการอบรมเสริมความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ปีที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล
-
29 2556 ยุทธศาสตร์การปรับตัวของหมู่บ้านชาติพันธุ์ภายใต้นโยบายการพัฒนาและการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
-
30 2556 ตราประจำจังหวัด : มุมมองจากสัญวิทยาสู่อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น ผศ.ดร.โขมสี แสนจิตต์
-
31 2556 ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้:กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไทย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
-
32 2555 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
33 2554 การทำการเกษตรแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรในจังหวัดลำปาง อ.เพ็ญศิริ พันพา
-
34 2553 ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
-
35 2553 ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
-
36 2553 ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในประเทศไทย จ.ลำปาง รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
-
37 2553 โม้ง-ลั้ง-ลวง : อัตลักษณ์คนหาปลาบนแม่น้ำโขงและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายหลังการสร้างเขื่อนของจีน ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
-
38 2553 การค้าชายแดน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
-
39 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนภาษา แรงจูงใจในการเรียนภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
40 2552 ปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทย : สถานภาพองค์ความรู้ ผศ.ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
-