โครงการวิจัยของคณาจารย์ลำดับ ปี พ.ศ. ชื่องานวิจัย โดย บทคัดย่อ
1 2561 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ อ.ทัชชกร บัวล้อม
-
2 2561 วิหารเมืองน่านและวิหารเมืองหลวงพระบาง : รูปแบบคติความเชื่อ อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก
-
3 2561 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวไทลื้อบ้านหนองบัว : การเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก
-
4 2560 (Re-)Reading the 1st Thai Government’s Women and Development Plan (1982-1986) through a Postcolonial Feminist Lens อ.ดร.สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
5 2560 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.ทัชชกร บัวล้อม
-
6 2560 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional กับนัยสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมาเลเซียและสิงคโปร์ อ.ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์
-
7 2560 การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อ. ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
-
8 2559 แม่หญิงป่าไม้ เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
9 2559 การศึกษาเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
-
10 2559 ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่รอดของคนชายขอบในพื้นที่ริมโขง กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
-
11 2559 การทะยานขึ้นของจีนในอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
-
12 2559 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษรและระดับตีความ ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
-
13 2559 การศึกษาและจัดการโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง ผศ. ดร. โขมสี มีภักดี
-
14 2559 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อ. สุทราสินี จำปาจี
-
15 2559 จีนกับยูโกสลาเวียสมัยติโต : อุดมการณ์และการสมานไมตรีในทศวรรษ 1970 ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
-
16 2558 แม่หญิงป่าไม้ : เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
17 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
-
18 2558 วัฒนธรรมการค้าจีน : กรณีศึกษาที่มาของแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตนในการเจรจาทางธุรกิจกับชาวจีน อ.ชิตวร วราศิริพงศ์
-
19 2558 การจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก ผศ.ดร.โขมสี แสนจิตต์
-
20 2558 ผลกระทบด้านระบบนิเวศและการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ำโขงที่มาจากโครงการโดยรัฐขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : การสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
-