โครงการวิจัยของคณาจารย์ลำดับ ปี พ.ศ. ชื่องานวิจัย โดย บทคัดย่อ
1 2560 (Re-)Reading the 1st Thai Government’s Women and Development Plan (1982-1986) through a Postcolonial Feminist Lens อ.ดร.สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
2 2559 แม่หญิงป่าไม้ เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
3 2558 แม่หญิงป่าไม้ : เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
4 2557 กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาสหวิทยาการที่มีระดับความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์สูงและต่ำ ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
5 2555 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
6 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนภาษา แรงจูงใจในการเรียนภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
7 2549 การศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
8 2543 กำเนิดโทรทัศน์ไทย อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์