หลักสูตรนานาชาติ (PPE INTER)


ชื่อหลักสูตร       
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics, and Economic (International Program)

 

แนะนำหลักสูตร Introduction
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (พ.ศ.2561) โดยวิทยาลัยสหวิทยาการมีแนวความคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์และนโยบายพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตรนานาชาติดังกล่าว เนื้อหาสาระจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ “ปรัชญา การเมือง และเศรษศาสตร์ในบริบทอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับสมญาว่าเป็น “ศตวรรษแห่งเอเชีย (Asian Century)” และเพื่อรองรับนักศึกษาจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นที่มีความสนใจหลักสูตรการศึกษานานาชาติทางด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ที่เน้นบูรณาการสังคมศาสตร์กับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ทางสังคมภายใต้บริบท Asian Century

The Bachelor Program in Philosophy, Politics, and Economics (PPE International Program) has been developed according to the Bachelor Program in Philosophy, Politics, and Economics (2018 revision) which is being offered in Thai. The College of Interdisciplinary Studies aims to create the PPE International BA program as a unique educational program, for it to be able to achieve the perfect harmony of the spirit of Thammasat and to amplify the university’s international policy. The program is uniquely focused on the principles of philosophy, politics, and economics which are at play in Asian and ASEAN context. This is to correspond with the trend of 21th century which has been dubbed ‘the Asian Century’. It is also to provide a quality education for students from the Greater Mekong Sub region, ASEAN countries, as well as others, who are interested in an international bachelor program in Philosophy, Politics, and Economics with a special focus on integrating social sciences and technology in order to respond to societal demands in a specific context.

 

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Profile

หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จึงสามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น

 1. นักพัฒนาสังคม
 2. นักการเมือง
 3. ปลัดอำเภอ
 4. นักวิชาการศึกษา
 5. นักการทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ
 6. เจ้าหน้าที่บุคคล
 7. ผู้สื่อข่าว
 8. นักธุรกิจ
 9. เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอื่นๆ
 10. นักวิชาการและนักวิจัย


Thanks to the PPE International BA Program’s interdisciplinary approach, our graduates will be equipped with knowledge and the ability to understand both current affairs of the world and its tentative futures. They will possess skills which cover a broad range of  politics, economics, law, management, philosophy, sciences, technology, and innovation. Therefore, they will be presented with endless career opportunities, such as:

 1. Social development officers
 2. Politicians
 3. Deputy district chiefs
 4. Academic administration officers
 5. Diplomats; officers in international organizations
 6. HR officers
 7. Journalists
 8. Career in business
 9. Entrepreneurs; self-employed persons
 10. Academics and researchers
   

โครงสร้างหลักสูตร  Program Structure

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป (General Education)  ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต

2) วิชาเฉพาะ (Concentration)   ไม่น้อยกว่า     81     หน่วยกิต

2.1)  วิชาแกน (Major)     ไม่น้อยกว่า  66      หน่วยกิต          

          2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Course)      27    หน่วยกิต

          2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Course)       30      หน่วยกิต

          2.1.3) ภาคนิพนธ์และฝึกปฏิบัติ (Thesis and Internship)     9      หน่วยกิต

2.2)  กลุ่มวิชาโท (Minor) ไม่น้อยกว่า   15      หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องออกแบบกลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร หรือ เลือกกลุ่มวิชาโท  นอกหลักสูตร จำนวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี้

          2.2.1) กลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร          

          - กลุ่มวิชาโทปรัชญายุคสมัยใหม่ (Modern Philosophy)

          - กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก (Public Policy and Global Politics)

          - กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาการพัฒนา (Economics and Development Studies)

          2.2.2) กลุ่มวิชาโทภายนอกหลักสูตร

          - กลุ่มวิชาโทของหลักสูตรนานาชาติอื่นในระดับปริญญาตรีภายใน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - กลุ่มวิชาโทอื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

3)  กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) ไม่น้อยกว่า    15   หน่วยกิต

Students are required to complete a total of 126 credits, comprising of:

1) General Education courses no less than   30      credits

2)  Concentration courses no less than        81      credits

2.1)     Major courses   no less than    66      credits

2.1.1) Core Course     27      credits

          2.1.2) Selective Core Course  30      credits

          2.1.3) Thesis and Internship     9      credits

2.2)     Minor courses no less than    15      credits

Students are to design his/her minor by selecting one cluster of minor courses provided by the program or by other faculties according to the University's regulation.

          2.2.1) Cluters of minor courses provided by the program             

          - Modern Philosophy

          - Public Policy and Global Politics

          - Economics and Development Studies

          2.2.2) Minor courses outside the program, including:

          - Minor courses provided by other international BA programs within Thammasat University

          - Minor courses provided elsewhere in accordance with Thammasat University's regulation

3)   Free Elective Courses no less than   15   credits
 

ขั้นตอนการสมัคร  Application Procedure

1. สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  https://www.ppetuinternational.org/admission2021

2. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่หลักสูตร ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ

รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. Online application at https://www.ppetuinternational.org/admission2021

2. Walk-in application: Submit an application to Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics, and Economics (International Program) at College of Interdisciplinary Studies Thammasat University, Tha Prajan Campus. (8.30 a.m. - 4.30 p.m.)
 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ประมาณ 69,000 บาทต่อภาคการศึกษา หรือ 483,000  บาทตลอดหลักสูตร
Thai students  Approximately 69,000 baht per semester or 483,000 baht throughout the program.
International students   Approximately 79,000 baht per semester or 553,000 baht throughout the program.

 

ทุนการศึกษา Scholarship

มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรจะประกาศแจ้งนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์มา
Students are eligible to apply for scholarships provided by the university. The program will keep students informed when scholarships are available.

 

ติดต่อ  ContactDuplicate entry '9630208' for key 'PRIMARY'