ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ท่าพระจันทร์  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ท่าพระจันทร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) โดยได้รับการต้อนรับจาก Ms.Dodi Lee, Customer Service Manager และรับฟังการบรรยายเรื่อง. “Belt and Road Initative: Hong Kong economic Development" จาก Mr.Billy Wong, Deputy Director of Research

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ฟังบรรยายเรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยในไต้หวัน

ในโอกาสเดินทางไปศึกษาภาคสนามทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ณ College of Social Sciences, National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมเดินทางไปด้วย

 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหวิทยาการ โดย รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ ด้านบริหาร และด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข (Happy work)”

วันที่ 26 ก.ย.61 บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข (Happy work)” โดยวิทยากร คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ เจ้าของเพจธนาคารความสุข

วิทยาลัยสหวิทยาาการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Taiwan’s New Southbound Policy and Educational Opportunities for Thailand”

โดย Professor Tung Chen-yuan ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร..เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาลัยฯ และร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล อดีตคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด“ทิศทางการการพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลง” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน

ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง 302 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์

พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารของวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณบดี อดีตคณบดี แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

วันครบรอบ 18 ปีเเห่งการสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอเเสดงความยินดีกับ บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน

สัมมนาวิชาการสหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม  และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย”

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ "สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย” วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ในห้วข้อ “สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” เสวนา “สหวิทยาการกับสังคมไทย” โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ ดร. มนัส โกมลฑา (ศิษย์เก่า ป.เอก สหวิทยาการ) คุณ ณิชดาภา ทิพรังศรี (ศิษย์เก่า ป.โท สตรีศึกษา) คุณ อนุกูล ทรายเพชร (ศิษย์เก่า ป.ตรี สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ และ ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมภริยา มาเป็นประธานในพิธี รวมถึง ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เกียรติร่วมงานพิธีฯ

ประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559"

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์