ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาาการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Taiwan’s New Southbound Policy and Educational Opportunities for Thailand”

โดย Professor Tung Chen-yuan ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร..เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาลัยฯ และร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล อดีตคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด“ทิศทางการการพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลง” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน

ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง 302 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์

พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารของวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณบดี อดีตคณบดี แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

วันครบรอบ 18 ปีเเห่งการสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอเเสดงความยินดีกับ บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน

สัมมนาวิชาการสหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม  และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย”

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ "สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย” วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ในห้วข้อ “สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” เสวนา “สหวิทยาการกับสังคมไทย” โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ ดร. มนัส โกมลฑา (ศิษย์เก่า ป.เอก สหวิทยาการ) คุณ ณิชดาภา ทิพรังศรี (ศิษย์เก่า ป.โท สตรีศึกษา) คุณ อนุกูล ทรายเพชร (ศิษย์เก่า ป.ตรี สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ และ ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมภริยา มาเป็นประธานในพิธี รวมถึง ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เกียรติร่วมงานพิธีฯ

ประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559"

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะภาคตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

โครงการสานสัมพันธ์ PPE-VNU สู่ความเป็นนานาชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะภาคตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานเทศกาลภาพยนตร์ สตรี@ธรรมศาสตร์ 2559

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ *หากท่านผู้สนใจต้องการขอชมเทปบันทึกภาพงานนี้ ขอให้ติดต่อผ่าน SATREEtu@gmail.com หรือทางเพจเฟซบุค SATREE at Thammasat

 เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.)  ศูนย์ที่ 2 ณ ชุมชนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับคณะ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.) ศูนย์ที่ 2 ณ ชุมชนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

 เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.)  ศูนย์ที่ 1 ชุมชน วัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับคณะ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.) ศูนย์ที่ 1 ชุมชน วัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร “เปิดโลกปรัชญาสหวิทยาการ”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี