ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพบปะ หารือเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ. ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพบปะ หารือเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยมี อ.ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Chukyo University เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Chukyo University เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ เเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในบริการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารในการบริการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา รักนาค นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะเเนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม

เสวนาพิเศษ “นินทาผู้ชาย” ในโอกาส วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

อ.ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เปิดกิจกรรมเสวนาพิเศษ“นินทาผู้ชาย” ในโอกาส วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 จัดโดยกลุ่มกิจกรรมสตรีนิยมด้านการละคอนและภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.โดยมีคุณจริณญา ศักดิ์ศิริ พิธีกร-นักประชาสัมพันธ์ และอดีตกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายสารนิเทศและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง ประธานกลุ่มสตรี@ธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.เวลา 14.00 – 15.30 น. ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์

WARMLY WELCOMES delegates from  ToYo UNIVERSITY 22 FEBURARY  2019

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอตอนรับ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่นด้วยความยินดียิ่ง ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการครบรอบ 20 ปี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีสืบชะตา ในเวลา 08.00 - 09.15 น. และงานเสวนาวิชาการ ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์" เวลา 09.30 - 12.30 น.

งานครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการได้ร่วมการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับอธิการบดี Singapore Management University

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ เกศินิ วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Lily Kong อธิการบดี Singapore Management University ในโอกาสการมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ร่วมการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้วย

โครงการสานสัมพันธ์ท่าพระจันทร์ -ลำปาง ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ท่าพระจันทร์ -ลำปาง โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้งสองศูนย์ ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 มกราคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา โดยมีการบรรยายเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะนำเเนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน โดยวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยคณาจารย์จากวิทยาลัยสหวิทยาการ

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 65 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 65 ปี วันสถาปนาคณะ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์