การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21