วิทยาลัยสหวิทยาาการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ