สัมมนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร..เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาลัยฯ และร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล อดีตคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด“ทิศทางการการพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลง” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน