“ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง 302 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์