สัมมนาวิชาการสหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย”

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ "สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม และ“สหวิทยาการกับสังคมไทย” วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ในห้วข้อ “สหวิทยาการกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” เสวนา “สหวิทยาการกับสังคมไทย” โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ ดร. มนัส โกมลฑา (ศิษย์เก่า ป.เอก สหวิทยาการ) คุณ ณิชดาภา ทิพรังศรี (ศิษย์เก่า ป.โท สตรีศึกษา) คุณ อนุกูล ทรายเพชร (ศิษย์เก่า ป.ตรี สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ และ ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์