วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสหวิทยาการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558