ประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559"

วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการ 2559" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์