เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.) ศูนย์ที่ 1 ชุมชน วัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับคณะ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.) ศูนย์ที่ 1 ชุมชน วัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ