งานสัมมนาวิชาการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร “เปิดโลกปรัชญาสหวิทยาการ”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์