วันสถาปนาครบรอบ 15 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง