Officer

โครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 
นางสนธยา วิจิตรยืนยง 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้างานโครงการปริญญาตรีสหวิทยาการ
นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
นางสาววลิตพร จิโนทา 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวนิตยา ปินตาวงศ์ 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์ 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการศึกษา
 
นางแจ่มนภา ไชยเมืองชื่น 
โทรศัพท์ 054-268-702
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์ 
โทรศัพท์ 054-268-702
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
นางสาวชรินพร โกเมฆ
โทรศัพท์ 054-268-702
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์
นางสาวปาริชาติ ทองอยู่ 
โทรศัพท์ 02-613-2855

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รักษาการในตำเเหน่งเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ และ 
หัวหน้างานบริหารสำนักงานเลขานุการ
นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์ 
โทรศัพท์ 02-613-2856
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ 
โทรศัพท์ 02-613-2861
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววริษฐา จงพูนผล
โทรศัพท์ 02-613-2842
นักวิชาการศึกษา
 
นายอภิรักษ์ กุณาวงศ์ 
โทรศัพท์ 02-613-2859
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวนริศรา ซาเจริญ 
โทรศัพท์ 02-613-2842
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวภาวิณี บัวงาม
โทรศัพท์ 02-613-2845
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
นางสาวพิมพ์อัปสร โพธ์เกษม 
โทรศัพท์ 02-613-2845
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
นางสาววิลาวัณย์ ศรีจันทร์ดร 
โทรศัพท์ 02-613-2845
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวกรกช บุครศักดิ์์แสง 
โทรศัพท์ 02-613-2855
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวอมรรัตน์ อนึกเเสนสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-613-2845
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางรุ่งนภา ยิ้มกมล
โทรศัพท์ 02-613-2845

พนักงานสถานที่

นายสมชาย ชายมูล 
โทรศัพท์ 02-613-2845

พนักงานสถานที่